1

Lånegarantiordningen (Korona-tiltak)

Denne siden benyttes til rapportering fra finansforetakene. For bakgrunnsinformasjon om ordningen, se «Bakgrunn om Lånegarantiordningen» nedenfor.

(Oppdatert 29. april)

Rapportering:

GIEK vil bli slått sammen med Eksportkreditt til Eksfinansinering Norge (Eksfin) fra 1. juli 2021. Rapportering under ordningen vil videreføres som i dag i Eksfin  inntil eventuell ny beskjed blir gitt.

Finansforetaket må melde inn oversikt over innvilgede lån minimum en gang per måned. Dersom det er endringer som påvirker rammeutnyttelse skal det rapporteres den aktuelle uke. 

Innsendelse av rapporten skjer per onsdag/ siste onsdag i måneden med frist etterfølgende fredag, eller første virkedag etter.

Benytt skjema per 27. oktober som lastes ned nedenfor. LåneID skal helst ikke endres i rapporteringsløpet, dette feltet kan stå blankt frem til aksept / utbetaling under lånet.

 

Utbetaling under ordningen:

GIEK vil utbetale innmeldte krav  første virkedag etter den 10. hver måned etter at kravet er inkludert i kravskjema (ark 2 i innrapporteringsskjema over) og GIEKs dokumentasjonskrav er fulgt. GIEK vil gå i dialog med finansforetaket ved behov for avklaringer. 

Det er fortsatt rom for å omfordele beløp under rammen.  Dersom et finansforetak vurderer det sannsynlig at det vil være behov for å øke sin ramme, ønsker vi å få varsel om dette så snart som mulig.

 

Finansdepartementet endret 16. september forskriften for ordningen: Endringen innebærer blant annet at bankene får noe mer fleksibilitet i vurderingen av lånesøknader fra små bedrifter knyttet til kriteriet for økonomiske vanskeligheter.

Lånegarantiordningen er besluttet forlenget til 30. juni 2021, se pressemelding fra 13. november. Maksimal løpetid er også forlenget til inntil seks år.  

Departementet vil fortsette å vurdere ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi fremover. Forlengelsen ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA 25. mai. 

GIEK kan etter søknad fra finansforetakene fordele andeler av den ufordelte garantirammen ved særlig behov eller evne til å benytte andel utover det som er tildelt foretaket i tråd med §7 i forskriften. Se oversikt over fordeling av ramme for finansforetakene. 

Se finansdepartementets prinsipper for omfordeling.

GIEK er ansvarlig for å motta finansforetakenes innrapporteringer etter loven og forskriften, og å foreta utbetaling av garanterte beløp etter § 21. Krav til innrapportering følger kravene i forskriften. Det er finansforetakenes ansvar å følge loven og forskriften ved innvilgelse av lån med statsgaranti. 

Besøk Finans Norge for løpende informasjon vedrørende ordningen.

Rapport skal sendes inn minimum månedlig. Følg trinnene nedenfor.

  1. Les veiledning/instruks for rapporteringprosessen, brukernavn- og passord m.m. her. 
  2. Last ned og fyll ut rapporteringsmalen (excel-fil) med innvilgede lån og krav om utbetaling under lånegarantiordningen akkumulert. 
  3. Gå inn i rapporteringsportalen med finansforetakets brukernavn (organisasjonsnummer) og passord mottatt fra GIEK på SMS 
  4. Last opp det utfylte regnearket per rapporteringsdato. Dokumenttittel: Orgnr_innsendelsesdato («123456789_22042020»)
  5. Sjekk kvittering på skjermen 
  6. Last opp enkeltvis anmodning om utbetaling i rapporteringsportalen: Dokumentasjon av krav iht. beskrivelse under dokumentasjonskrav. Dokumenttittel: [finansforetakets organisasjonsnummer]_[Debitors org.nr.]_[innsendelsesdato]»

Utbetaling under ordningen:

GIEK vil utbetale innmeldte krav  første virkedag etter den 10. hver måned etter at kravet er inkludert i kravskjema (ark 2 i innrapporteringsskjema over) og GIEKs dokumentasjonskrav er fulgt. GIEK vil gå i dialog med finansforetaket ved behov for avklaringer. 

Finansdepartementet offentliggjorde 12. mai 2020 at lånetagerne under lånegarantiordningen skal offentliggjøres. Se brev fra Finansdepartementet.

GIEK er som statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet, i utgangspunktet omfattet av både offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen i offentleglova § 3 er at saksdokumenter mv. er åpne for innsyn, med mindre annet er
bestemt i lov eller forskrift. Forskrift til offentleglova § 1 tredje ledd bokstav h unntar «dokument i sak om utferding av garantiar» hos GIEK fra lovens virkeområde. Departementet har vurdert at dette unntaket i offentleglova, som normalt pålegger GIEK å innhente samtykke til offentliggjøring fra bedrifter, ikke kommer til anvendelse under lånegarantiordningen.

Hentet fra begrunnelsen: "GIEK utsteder ikke garantier i denne ordningen, men har i oppgave bl.a. å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før utbetaling av garantibeløp. Unntaket i forskrift til offentleglova § 1 tredje ledd bokstav h kommer derfor etter departementets vurdering ikke til anvendelse når GIEK utfører oppgaver som nevnt i forskriften om garantiordningen."

GIEK har satt opp en liste over krav til dokumentasjon. Det skal leveres en fil per anmodning om utbetaling. Filen skal inneholde en signert forside, som bl.a. beskriver årsak til krav, låneID og kontaktperson i finansforetaket, dokumentasjonspakke og en tredjepartsvurdering (internrevisor/eksternrevisor) av at dokumentasjonen er komplett, i henhold til GIEKs krav til dokumentasjon.

Lånegarantiordningen er innrettet slik at ansvaret for vurdering og innvilgelse av lån etter kriterier i lov og forskrift tilligger finansforetakene. Finansforetakenes håndtering av kravene i forskriften er en del av Finansforetakenes ordinære forretningsførsel, med Finanstilsynet som tilsynsfører. Når det fremsettes krav om utbetaling under statsgarantien, vil Finansforetakenes vurdering av oppfyllelse av lov og forskrift i stor grad legges til grunn. 

Last ned veileder for dokumentasjonskrav

Ordningen er basert på at det i hovedsak er bankene som skal administrere den, blant annet gjennom å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før de innvilger garanterte lån.

GIEK administrerer ordningen for Staten, og er ansvarlig for å motta bankenes innrapporteringer etter loven og forskriften, og å foreta utbetaling av garanterte beløp.

Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av banklån til bedrifter som står i en akutt likviditetsmangel som følge av direkte eller indirekte virkninger av Covid-19-utbruddet. Ordningens totale ramme er på 50 milliarder kroner. For større bedrifter enn SMB er maksimalt lånebeløp satt til 150 millioner kroner. For små og mellomstore bedrifter er tidligere grense på 50 millioner kroner beholdt.

Se Forskrift om endring i forskrift per 16. september 2020: om lån til små og mellomstore bedrifter §§ 3, 4, 5 og 10.

Les mer:

•    Finans Norges informasjonsside om ordningen
•    GIEKs brev til bankene 3. april 2020
•    St.prop og forskrift
 

Kontakt