1

Lånegarantiordningen (Korona-tiltak)

Denne siden benyttes til rapportering fra finansforetakene. For bakgrunnsinformasjon om ordningen, se «Bakgrunn om Lånegarantiordningen» nedenfor.

(Oppdatert 25.mai)

Finansforetaket må melde inn oversikt over innvilgede lån ukentlig. Innsendelse av rapporten skjer hver etterfølgende fredag, eller første virkedag etter.

Neste rapportering:

  • Per 27. mai. - innrapporteringfrist fredag 29. mai kl. 12:00. 

Nyhet per 20. mai:

Lånegarantiordningen forlenges. Lånegarantiordningen gjaldt opprinnelig for lån innvilget før 1. juni. Finansdepartementet besluttet 20. mai å forlenge ordningens varighet, slik at bankene kan yte garanterte lån også etter 1. juni. Det åpnes opp for at ordningen kan forlenges ut året, men departementet vil fortsette å vurdere ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi fremover. Forlengelsen må godkjennes av EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Regjeringen offentliggjorde ny fordeling av ramme for finansforetakene 12.mai. 

Se finansdepartementets prinsipper for omfordeling.

GIEK er ansvarlig for å motta finansforetakenes innrapporteringer etter loven og forskriften, og å foreta utbetaling av garanterte beløp etter § 21. Krav til innrapportering følger kravene i forskriften. Det er Finansforetakenes ansvar å følge loven og forskriften ved innvilgelse av lån med statsgaranti. 

Besøk Finans Norge for løpende informasjon vedrørende ordningen.

Rapport skal sendes inn ukentlig. Følg trinnene nedenfor.

  1. Les veiledning/instruks for rapporteringprosessen, brukernavn- og passord m.m. her. 
  2. Last ned og fyll ut rapporteringsmalen (excel-fil) med innvilgede lån under lånegarantiordningen akkumulert 
  3. Gå inn i rapporteringsportalen med finansforetakets brukernavn (organisasjonsnummer) og passord mottatt fra GIEK på SMS 
  4. Last opp det utfylte regnearket per rapporteringsdato. Dokumenttittel: Orgnr_innsendelsesdato («123456789_22042020»)
  5. Sjekk kvittering på skjermen 

Finansdepartementet offentliggjorde 12. mai 2020 at lånetagerne under lånegarantiordningen skal offentliggjøres. Se brev fra Finansdepartementet.

GIEK er som statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet, i utgangspunktet omfattet av både offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen i offentleglova § 3 er at saksdokumenter mv. er åpne for innsyn, med mindre annet er
bestemt i lov eller forskrift. Forskrift til offentleglova § 1 tredje ledd bokstav h unntar «dokument i sak om utferding av garantiar» hos GIEK fra lovens virkeområde. Departementet har vurdert at dette unntaket i offentleglova, som normalt pålegger GIEK å innhente samtykke til offentliggjøring fra bedrifter, ikke kommer til anvendelse under lånegarantiordningen.

Hentet fra begrunnelsen: "GIEK utsteder ikke garantier i denne ordningen, men har i oppgave bl.a. å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før utbetaling av garantibeløp. Unntaket i forskrift til offentleglova § 1 tredje ledd bokstav h kommer derfor etter departementets vurdering ikke til anvendelse når GIEK utfører oppgaver som nevnt i forskriften om garantiordningen."

GIEK arbeider med løsning for publisering og vil offentliggjøre denne informasjonen så snart digital løsning er operativ. 

Det er utarbeidet en veileder for dokumentasjonskravene til forskriften. Lånegarantiordningen er innrettet slik at ansvaret for vurdering og innvilgelse av lån etter kriterier i lov og forskrift tilligger Finansforetakene. Finansforetakenes håndtering av kravene i forskriften er en del av Finansforetakenes ordinære forretningsførsel, med Finanstilsynet som tilsynsfører. Når det fremsettes krav om utbetaling under statsgarantien, vil Finansforetakenes vurdering av oppfyllelse av lov og forskrift i stor grad legges til grunn. Denne veilederen er ment som bistand til Finansforetakene i dette arbeidet.

Last ned veileder for dokumentasjonskrav

Ordningen er basert på at det i hovedsak er bankene som skal administrere den, blant annet gjennom å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før de innvilger garanterte lån.

GIEK administrerer ordningen for Staten, og er ansvarlig for å motta bankenes innrapporteringer etter loven og forskriften, og å foreta utbetaling av garanterte beløp.

Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av banklån til bedrifter som står i en akutt likviditetsmangel som følge av direkte eller indirekte virkninger av Covid-19-utbruddet. Ordningens totale ramme er på 50 milliarder kroner. For større bedrifter enn SMB er maksimalt lånebeløp satt til 150 millioner kroner. For små og mellomstore bedrifter er tidligere grense på 50 millioner kroner beholdt.

Les mer:

•    Finans Norges informasjonsside om ordningen
•    GIEKs brev til bankene 3. april 2020
•    St.prop og forskrift