1

Lånegarantiordningen (Korona-tiltak)

Denne siden benyttes til rapportering fra finansforetakene. For bakgrunnsinformasjon om ordningen, se «Bakgrunn om Lånegarantiordningen» nedenfor.

(Oppdatert 16. september)

Finansforetaket må melde inn oversikt over innvilgede lån ukentlig. Innsendelse av rapporten skjer hver etterfølgende fredag, eller første virkedag etter.

Rapportering:

Benytt skjema per 25. mai som lastes ned nedenfor. LåneID skal helst ikke endres i rapporteringsløpet, dette feltet kan står blankt frem til aksept / utbetaling under lånet.

Det er fortsatt rom for å omfordele beløp under rammen.  Dersom et finansforetak vurderer det sannsynlig at det vil være behov for å øke sin ramme, ønsker vi å få varsel om dette så snart som mulig.

Finansdepartementet endret 16. september forskriften for ordningen: Endringen innebærer blant annet at bankene får noe mer fleksibilitet i vurderingen av lånesøknader fra små bedrifter knyttet til kriteriet for økonomiske vanskeligheter.

Lånegarantiordningen ble forlenget 20. mai. Lånegarantiordningen gjaldt opprinnelig for lån innvilget før 1. juni. Finansdepartementet besluttet 20. mai å forlenge ordningens varighet til 31. desember, slik at bankene kan yte garanterte lån også etter 1. juni. Departementet vil fortsette å vurdere ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi fremover. Forlengelsen ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA 25. mai. 

Regjeringen offentliggjorde ny fordeling av ramme for finansforetakene 12.mai. 

Se finansdepartementets prinsipper for omfordeling.

GIEK er ansvarlig for å motta finansforetakenes innrapporteringer etter loven og forskriften, og å foreta utbetaling av garanterte beløp etter § 21. Krav til innrapportering følger kravene i forskriften. Det er Finansforetakenes ansvar å følge loven og forskriften ved innvilgelse av lån med statsgaranti. 

Besøk Finans Norge for løpende informasjon vedrørende ordningen.

Rapport skal sendes inn ukentlig. Følg trinnene nedenfor.

  1. Les veiledning/instruks for rapporteringprosessen, brukernavn- og passord m.m. her. 
  2. Last ned og fyll ut rapporteringsmalen (excel-fil) med innvilgede lån under lånegarantiordningen akkumulert 
  3. Gå inn i rapporteringsportalen med finansforetakets brukernavn (organisasjonsnummer) og passord mottatt fra GIEK på SMS 
  4. Last opp det utfylte regnearket per rapporteringsdato. Dokumenttittel: Orgnr_innsendelsesdato («123456789_22042020»)
  5. Sjekk kvittering på skjermen 

Finansdepartementet offentliggjorde 12. mai 2020 at lånetagerne under lånegarantiordningen skal offentliggjøres. Se brev fra Finansdepartementet.

GIEK er som statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet, i utgangspunktet omfattet av både offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen i offentleglova § 3 er at saksdokumenter mv. er åpne for innsyn, med mindre annet er
bestemt i lov eller forskrift. Forskrift til offentleglova § 1 tredje ledd bokstav h unntar «dokument i sak om utferding av garantiar» hos GIEK fra lovens virkeområde. Departementet har vurdert at dette unntaket i offentleglova, som normalt pålegger GIEK å innhente samtykke til offentliggjøring fra bedrifter, ikke kommer til anvendelse under lånegarantiordningen.

Hentet fra begrunnelsen: "GIEK utsteder ikke garantier i denne ordningen, men har i oppgave bl.a. å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før utbetaling av garantibeløp. Unntaket i forskrift til offentleglova § 1 tredje ledd bokstav h kommer derfor etter departementets vurdering ikke til anvendelse når GIEK utfører oppgaver som nevnt i forskriften om garantiordningen."

Det er utarbeidet en veileder for dokumentasjonskravene til forskriften. Lånegarantiordningen er innrettet slik at ansvaret for vurdering og innvilgelse av lån etter kriterier i lov og forskrift tilligger Finansforetakene. Finansforetakenes håndtering av kravene i forskriften er en del av Finansforetakenes ordinære forretningsførsel, med Finanstilsynet som tilsynsfører. Når det fremsettes krav om utbetaling under statsgarantien, vil Finansforetakenes vurdering av oppfyllelse av lov og forskrift i stor grad legges til grunn. Denne veilederen er ment som bistand til Finansforetakene i dette arbeidet.

Last ned veileder for dokumentasjonskrav

Ordningen er basert på at det i hovedsak er bankene som skal administrere den, blant annet gjennom å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før de innvilger garanterte lån.

GIEK administrerer ordningen for Staten, og er ansvarlig for å motta bankenes innrapporteringer etter loven og forskriften, og å foreta utbetaling av garanterte beløp.

Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av banklån til bedrifter som står i en akutt likviditetsmangel som følge av direkte eller indirekte virkninger av Covid-19-utbruddet. Ordningens totale ramme er på 50 milliarder kroner. For større bedrifter enn SMB er maksimalt lånebeløp satt til 150 millioner kroner. For små og mellomstore bedrifter er tidligere grense på 50 millioner kroner beholdt.

Se Forskrift om endring i forskrift per 16. september 2020: om lån til små og mellomstore bedrifter §§ 3, 4, 5 og 10.

Les mer:

•    Finans Norges informasjonsside om ordningen
•    GIEKs brev til bankene 3. april 2020
•    St.prop og forskrift
 

Kontakt