1

Lånegarantiordningen (Korona-tiltak)

Denne siden benyttes til rapportering fra finansforetakene. For bakgrunnsinformasjon om ordningen, se «Bakgrunn om Lånegarantiordningen» nedenfor.

(Oppdatert 29. juni)

Finansforetaket må melde inn oversikt over innvilgede lån ukentlig. Innsendelse av rapporten skjer hver etterfølgende fredag, eller første virkedag etter.

Rapportering i juli:

Det er kun nødvendig med ukentlig rapportering til GIEK i juli dersom det er endringer i innvilgede lån. Dersom det ikke er endringer i innvilgede lån, vil GIEK benytte data fra den siste registrerte rapport fra det aktuelle finansforetaket. Innvilges det nye lån under lånegarantiordningen i juli, skal rapportering skje som vanlig – med innrapportering pr hver onsdag med frist hver fredag. Bankene skal da rapportere på hele portføljen av innvilgede lån under ordningen.

Overføring av garantiprovisjon og garantiavgift for juli med frist rundt 10. august utsettes. Overføring for juli slås sammen med overføring for august med rapporteringsfrist 28. august (per 26. august) og frist for overføring 11. september.

NB! Husk å benytte nytt oppdatert skjema per 25. mai som lastes ned fra våre nettsider nedenfor. LåneID skal helst ikke endres i rapporteringsløpet, dette feltet kan står blankt frem til aksept / utbetaling under lånet.

Det er fortsatt rom for å omfordele beløp under rammen.  Dersom et finansforetak vurderer det sannsynlig at det vil være behov for å øke sin ramme, ønsker vi å få varsel om dette så snart som mulig.

 

Lånegarantiordningen ble forlenget 20. mai. Lånegarantiordningen gjaldt opprinnelig for lån innvilget før 1. juni. Finansdepartementet besluttet 20. mai å forlenge ordningens varighet til 31. desember, slik at bankene kan yte garanterte lån også etter 1. juni. Departementet vil fortsette å vurdere ordningen i lys av utviklingen i norsk økonomi fremover. Forlengelsen ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA 25. mai. 

Regjeringen offentliggjorde ny fordeling av ramme for finansforetakene 12.mai. 

Se finansdepartementets prinsipper for omfordeling.

GIEK er ansvarlig for å motta finansforetakenes innrapporteringer etter loven og forskriften, og å foreta utbetaling av garanterte beløp etter § 21. Krav til innrapportering følger kravene i forskriften. Det er Finansforetakenes ansvar å følge loven og forskriften ved innvilgelse av lån med statsgaranti. 

Besøk Finans Norge for løpende informasjon vedrørende ordningen.

Rapport skal sendes inn ukentlig. Følg trinnene nedenfor.

  1. Les veiledning/instruks for rapporteringprosessen, brukernavn- og passord m.m. her. 
  2. Last ned og fyll ut rapporteringsmalen (excel-fil) med innvilgede lån under lånegarantiordningen akkumulert 
  3. Gå inn i rapporteringsportalen med finansforetakets brukernavn (organisasjonsnummer) og passord mottatt fra GIEK på SMS 
  4. Last opp det utfylte regnearket per rapporteringsdato. Dokumenttittel: Orgnr_innsendelsesdato («123456789_22042020»)
  5. Sjekk kvittering på skjermen 

Finansdepartementet offentliggjorde 12. mai 2020 at lånetagerne under lånegarantiordningen skal offentliggjøres. Se brev fra Finansdepartementet.

GIEK er som statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet, i utgangspunktet omfattet av både offentleglova og forvaltningsloven.

Hovedregelen i offentleglova § 3 er at saksdokumenter mv. er åpne for innsyn, med mindre annet er
bestemt i lov eller forskrift. Forskrift til offentleglova § 1 tredje ledd bokstav h unntar «dokument i sak om utferding av garantiar» hos GIEK fra lovens virkeområde. Departementet har vurdert at dette unntaket i offentleglova, som normalt pålegger GIEK å innhente samtykke til offentliggjøring fra bedrifter, ikke kommer til anvendelse under lånegarantiordningen.

Hentet fra begrunnelsen: "GIEK utsteder ikke garantier i denne ordningen, men har i oppgave bl.a. å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før utbetaling av garantibeløp. Unntaket i forskrift til offentleglova § 1 tredje ledd bokstav h kommer derfor etter departementets vurdering ikke til anvendelse når GIEK utfører oppgaver som nevnt i forskriften om garantiordningen."

Det er utarbeidet en veileder for dokumentasjonskravene til forskriften. Lånegarantiordningen er innrettet slik at ansvaret for vurdering og innvilgelse av lån etter kriterier i lov og forskrift tilligger Finansforetakene. Finansforetakenes håndtering av kravene i forskriften er en del av Finansforetakenes ordinære forretningsførsel, med Finanstilsynet som tilsynsfører. Når det fremsettes krav om utbetaling under statsgarantien, vil Finansforetakenes vurdering av oppfyllelse av lov og forskrift i stor grad legges til grunn. Denne veilederen er ment som bistand til Finansforetakene i dette arbeidet.

Last ned veileder for dokumentasjonskrav

Ordningen er basert på at det i hovedsak er bankene som skal administrere den, blant annet gjennom å kontrollere at vilkårene i loven og forskriften er oppfylt før de innvilger garanterte lån.

GIEK administrerer ordningen for Staten, og er ansvarlig for å motta bankenes innrapporteringer etter loven og forskriften, og å foreta utbetaling av garanterte beløp.

Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av banklån til bedrifter som står i en akutt likviditetsmangel som følge av direkte eller indirekte virkninger av Covid-19-utbruddet. Ordningens totale ramme er på 50 milliarder kroner. For større bedrifter enn SMB er maksimalt lånebeløp satt til 150 millioner kroner. For små og mellomstore bedrifter er tidligere grense på 50 millioner kroner beholdt.

Definisjon av hhv. små og mellomstore bedrifter.

§ 3.Små og mellomstore bedrifter
Med små og mellomstore bedrifter som nevnt i loven § 3 første ledd menes virksomheter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret og som på konsolidert nivå:
a)    sysselsetter færre enn 250 personer, og
b)    har en årsomsetning som ikke overstiger 50 millioner euro, eller
c)    har en samlet balanse som ikke overstiger 43 millioner euro.
Ved beregning av beløpsgrensene i første ledd skal den gjennomsnittlige valutakursen i 2019 legges til grunn, det vil si 9,8511 kroner per euro. Vilkårene i første ledd utfylles og suppleres for øvrig av bestemmelser i Vedlegg 1 til denne forskrift.

§ 3a.Større bedrifter
Garantiordningen gjelder også lån til større bedrifter som på grunn av Covid-19-utbruddet står overfor en akutt likviditetsmangel. Med større bedrifter menes virksomheter som har rett eller plikt til registrering i Foretaksregisteret og som ikke oppfyller vilkårene i § 3.
0    Tilføyd ved forskrift 2 april 2020 nr. 566.
 

Les mer:

•    Finans Norges informasjonsside om ordningen
•    GIEKs brev til bankene 3. april 2020
•    St.prop og forskrift
 

Kontakt