1

Kraftgaranti

Dette er en egen, innenlandsk garantiordning som ikke er knyttet til eksport. Kraftgarantien gjelder kraftkontrakter inngått med kjøper i Norge.

Industribedrifter med stort behov for elektrisk kraft kan ha behov for å inngå langsiktige kraftkontrakter med en forutsigbar pris.

Kraftordningen ble opprettet i 2011 for å gjøre det lettere for industribedrifter å oppnå slike kontrakter. Ordningen er beskrevet i detalj her.

Hvem kan søke?

Kraftselger, kraftkjøper eller långiver kan søke om garanti.

Når skal man søke?

GIEKs garanti må senest stilles samtidig med kraftavtalen. Søknad må derfor sendes i god tid før planlagt inngåelse av kraftavtalen. Deler av dekningsloven § 7-14 annet ledd siteres (uthevet her):

Avtale om at den som ved kraftavtalens inngåelse har garantert overfor selgeren for kjøperens oppfyllelse av en kraftavtale som nevnt i første ledd, ved mislighold skal kunne tre inn i kraftavtalen, overdra kjøperens kontraktsposisjon til en ny kjøper eller innløse avtalen hos selgeren, kan uten særskilt rettsvernsakt gjøres gjeldende overfor kjøperens bo, enkeltforfølgende kreditorer og senere rettsstiftelser i kjøperens kontraktsposisjon. Slik avtale må inngås senest samtidig med inngåelsen av kraftavtalen.

Aktuelle næringer

Ordningen er forbeholdt industribedrifter registrert i Norge, og med virksomhet innen:

  • Treforedling
  • Metaller
  • Kjemiske produkter

Hva kan GIEK garantere?

GIEK kan bidra med to ulike garantier når kontrakter om levering av kraft til kraftkrevende industribedrifter skal inngås:

  1. Garanti stilt overfor kraftselger - sikres mot kjøpers manglende oppfyllelse av kraftavtalen.
  2. Garanti stilt overfor banker - som sikres tilbakebetaling av lån kjøper har tatt opp for å forskuddsbetale for deler av kraftleveransen.

Hva dekker garantien?

  • Garanti for kraftkjøpers betaling under kraftavtalen, som sikrer at kraftselger får betalt for kraften
  • Garanti for industribedriftens lån som tas opp for å forskuddsbetale kraft under kraftavtalen.

Hvordan fungerer garantien?

Hva koster garantien?

GIEKs garantipremie vil bli fastsatt basert på:

  • Kraftkjøpers kredittverdighet (kredittrating).
  • Kraftavtalens løpetid, volum og kraftpris.
  • Kraftkjøpers lån til forskudssbetaling: størrelse og løpetid.

Hvordan søke?

Fyll ut søknadsskjema for kraftgaranti betalingsforpliktelser eller søknadsskjema for
kraftgaranti låneforpliktelser

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad:
Kraftgaranti - betalingsforpliktelser
Kraftgaranti - låneforpliktelser

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.