GIEK ledes av et styre som er oppnevnt av Nærings- og Fiskeridepartementet. Ansattrepresentant og observatør til styret velges av de ansatte i GIEK. (Styremedlemmene oppnevnes for en periode på to år av gangen).
Styret tar beslutning i garantisøknader og krav om erstatning, samt fastsetter vilkår.
Styret har ansvar for å gjennomføre aktiviteter i tråd med Stortingets vedtatte rammer og påse at GIEKs måloppnåelse er god. Videre skal styret utvikle strategiske og operasjonelle mål for GIEK. Styret påser også at GIEK har etablert god internkontroll og gode styringssystemer. Til styrets oppgaver ligger det også å ivareta budsjett, regnskap og økonomi for øvrig. Styret skal også ivareta rapportering til overordnede myndigheter.