Betydelige samfunnseffekter fra statlig eksportfinansiering

Norske eksportbedrifter trenger finansiering for å investere og vokse. De utenlandske kjøperne trenger også finansiering for å betale for norske varer og tjenester. Mer finansiering til begge parter bidrar til økt eksport, som i neste omgang skaper flere arbeidsplasser og gir verdifulle inntekter til bedriften, lokalsamfunnet og staten. GIEK og Eksportkreditt er statlige finansvirksomheter som sørger for mer kapital til eksportører og deres utenlandske kunder.

Den statlige eksportfinansieringen fra GIEK og Eksportkreditt Norge hadde i 2020 en samlet sysselsettingseffekt på inntil 10.000 arbeidsplasser. Dette ga grunnlag for rundt 15,5 milliarder kroner i verdiskapning. Totalt bidro Eksportkreditt og GIEK til å finansiere eksportprosjekter til en samlet verdi av 26,5 milliarder kroner i 2020. Dette fremgår av analysebyrået MENON Economics sin rapport om samlede effekter av statlig eksportfinansiering.

Menon Economics har på oppdrag for GIEK og Eksportkreditt sett på den samlede effekten av statlig finansiering i Norge i 2020.  I Menons analyse er det lagt til grunn at lån og garantier fra henholdsvis Eksportkreditt og GIEK har gått til å utvide kapasiteten i det private bankmarkedet til å betjene særlig tre markeder, nemlig maritim leverandørindustri, fiskeri og havbruk samt havvind.

Samarbeider tett og fusjonerer fra 1. juli 2021

Eksportkreditt stiller med statlige lån til kjøperne av norske kapitalvarer, mens GIEK stiller statlige garantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av staten. 
Totalt bidro Eksportkreditt og GIEK til å finansiere prosjekter til en samlet verdi av 26,5 milliarder kroner i 2020, viser Menons analyse. 

Fra 1. juli 2021 slås de to virksomhetene sammen, og blir en ny etat med navnet Eksportfinansiering Norge – forkortet til Eksfin. Målet er å bistå bedrifter og kunder enda bedre og mer effektivt, noe som igjen gir positive ringvirkninger for samfunnet. 

Direkte og indirekte effekter

Menons analyse viser at den statlige eksportfinansieringen i 2020 understøttet inntil 10.200 ansatte hos norske bedrifter, direkte og indirekte: 

  • Den direkte effekten var 4.050 sysselsatte i de norske eksportbedriftene med leveranser til GIEK-finansierte transaksjoner 
  • Den indirekte effekten viser at 6.150 av sysselsettingseffektene kommer fra norske underleverandører til prosjektene 
  • I tillegg til sysselsettingen gir eksportkontraktene grunnlag for aktiviteter som gir rundt 15,5 milliarder kroner i verdiskapning, ifølge Menon. 

Viktig for å realisere kontrakter

Statlig finansiering skal ikke fortrenge privat finansiering – men utløse og utvide den. Menon har vurdert hvor stor den addisjonelle effekten er, det vil si i hvor stor grad statlige lån og garantier fra Eksportkreditt og GIEK utvider kapasiteten som det private bankmarkedet har til å finansiere maritim leverandørindustri, fiskeri og havbruk samt havvind. 

Det er vanskelig å beregne nøyaktig i hvilken grad GIEK og Eksportkreditts deltagelse utløser en kontrakt eller en investering (addisjonalitet), fordi den både avhenger av størrelsen på bedriftene som benytter seg av ordningen og hvor velfungerende det finansielle markedet er. Porteføljen og det finansielle markedet tilsier at addisjonaliteten ligger ned mot 50 prosent, mens intervjuene Menon har gjort med bankene og usikkerheten i finansmarkedene indikerer at den ligger opp mot 100 prosent. Ettervirkningene av korona bidrar til økt usikkerhet i finansmarkedene, noe som trekker i retning av at addisjonaliteten er høy. 

Statlige garantier har utvidet bankenes utlånskapasitet med 222 milliarder kroner for norsk industri siden 2007

De siste fjorten år har GIEK utvidet bankmarkedet for norsk eksportindustri med 221,6 milliarder kroner. Garantiene øker kapitaltilgangen til norske eksportører og deres internasjonale kjøpere slik at flere eksportkontrakter og –investeringer blir gjennomført. Samtidig påtar Staten seg en tapsrisiko flere år fremover i tid, og tapsutsatte engasjementer kan kreve avsetninger og nedskrivninger i regnskapet. I fjortenårsperioden har GIEK oppsamlede avsetninger og nedskrivninger på 18,4 milliarder kroner*, tilsvarende åtte prosent av alle utstedte garantier, her plassert på det året den bakenforliggende eksporten fant sted. Det meste er knyttet til offshoreskip og –riggutstyr som ble eksportert av norske verft og utstyrsleverandører i 2010-2015. (Kilde: GIEKs data).

* Figuren viser kun avsetninger og nedskrivninger for alminnelig garantiordning. Hadde man lagt til tall for de resterende fire og langt mindre faste ordningene, ville dette ikke vært synlig i figuren.
* Figuren viser kun avsetninger og nedskrivninger for alminnelig garantiordning. Hadde man lagt til tall for de resterende fire og langt mindre faste ordningene, ville dette ikke vært synlig i figuren.

pdf  Samlede effekter av statlig eksportfinansiering i 2020 (pdf)