Antikorrupsjon

Korrupsjon undergraver lovlig forretningsaktivitet, fører til konkurransevridning, ødelegger omdømme og utsetter selskaper og enkeltpersoner for risiko. Som en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, ser GIEK på arbeidet med anti-korrupsjon som en del av det overordnede samfunnsansvaret.

Krav til våre kunder

GIEK krever at eksportør, og eventuelt andre søkere, avgir en erklæring vedrørende korrupsjon både på søknadstidspunktet og på tidspunktet for utstedelse av garanti.

I løpet av søknadsprosessen må eksportøren og eventuelt andre søkere erklære eller opplyse bl.a. følgende:

 • at selskapet forplikter seg til å overholde bestemmelsene i straffeloven §§387-389, jf. §15.

 • at selskapet ikke har kjennskap til korrupsjon, eller forhold som tilsier korrupsjon hos involverte parter i det prosjekt deres leveranse knytter seg til, eller i tilknytning til deres kontrakt eller andre kontrakter i forbindelse med samme prosjekt.

 • at verken selskapet, eller noen som handler på deres vegne ved oppfyllelsen av deres kontrakt, er på Verdensbankens eller de regionale utviklingsbankenes lister.

 • om det er andre personer eller firmaer som opptrer på deres vegne i transaksjonen (for eksempel agenter). Det må i så fall opplyses hva som er deres rolle og hvordan godtgjørelsen beregnes og betales.

 •  at verken selskapet selv, eller personer som handler på deres vegne (f.eks. agenter), eller andre som selskapet kjenner til som mottar betaling eller annen fordel for å utføre arbeid, tjenester eller annen medvirkning i transaksjonen:

  • er siktet for korrupsjon, eller det foreligger begrunnet mistanke om brudd på korrupsjonsbestemmelsene, eller

  • de siste fem årene har blitt dømt for korrupsjon i Norge eller i utlandet, eller

  • de siste fem årene er ilagt administrative tiltak på grunn av korrupsjon i Norge eller i utlandet.

 • at selskapet er innforstått med betydningen av å utvikle, implementere og kunne dokumentere tilfredsstillende kontrollsystemer for å bekjempe korrupsjon.

 Garanti utstedes ikke uten at eksportøren, og eventuelt annen søker, har avgitt slik erklæring.

 

GIEKs interne arbeid

GIEK skal så tidlig som mulig i søknadsprosessen informere om de sivil- og strafferettslige konsekvensene av korrupsjon, herunder straffeloven §§ 387-389, jf.§15. 

GIEKs medarbeidere skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot – eller legge til rette for å motta – gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller fordeler som er egnet til, eller som av giveren er ment å påvirke deres tjenestehandlinger.

GIEKs medarbeidere må ikke bruke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfelle hvor disse fordelene ikke vil påvirke våre tjenestehandlinger.

Alle GIEKs medarbeidere skal lese, forstå og følge GIEKs policy for antikorrupsjonsabeid, og rapportere avvik i henhold til rutiner for håndtering av uønskede hendelser og/eller varsling.