1

Investeringsgaranti

Garantien dekker politisk risiko ved norske investeringer i utenlandske datterselskaper. Garantien kan dekke enten egenkapital eller lån.

Hvem kan søke?

Garantien kan stilles til investor som ønsker å investere i datterselskap i utlandet, eller til långiver som yter lån til samme investering.

Vilkår

  • Garantien gjelder kun politisk risiko som ekspropriasjon, sivil uro, nye valutarestriksjoner eller liknende. Garantien er dermed egnet ved investeringer i land med betydelig politisk risiko.
  • GIEK kan garantere for inntil 90 prosent av investeringen eller lånet etter nærmere risikovurdering.
  • Garantidekning kan gis i inntil 20 år.

 Standardvilkår:

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

Hvordan fungerer garantien?

Investeringsgaranti av egenkaptial

 

Investeringsgaranti av lån

Hva koster garantien?

Kunden innbetaler en premie til GIEK ved utstedelse av garanti. Premien fastsettes ut fra:

  • Nedbetalingstid (dersom investeringen skjer med lånopptak)
  • Vurdering av politiske forhold og risiko i investeringslandet 

Andre kostnader (for eksempel lokal juridisk bistand) kan komme i tillegg men kunden vil bli underrettet om dette.

Hvordan søke?

Fyll ut søknadsskjema for Investeringsgaranti.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad.
Investeringsgaranti.

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.