Investeringsgaranti

Garantien fremmer norske investeringer i land med høy politisk risiko. Garantien kan dekke enten egenkapital eller lån.

Hvem kan søke?

Garantien kan stilles til investor som ønsker å investere i datterselskap i utlandet, eller til långiver som yter lån til samme investering.

Vilkår

  • Garantien gjelder kun politisk risiko, typisk risiko for ekspropriasjon, sivil uro, nye valutarestriksjoner og liknende.
  • Garantien er dermed aktuell i land som preges av stor politisk uro og liten forutsigbarhet.
  • GIEK kan, etter nærmere risikovurdering, garantere for inntil 90 prosent av investeringen eller lånet.
  • Garantidekning kan gis over inntil 20 år.

 Standardvilkår for garanti fra GIEK:

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

Hvordan fungerer garantien?

Investeringsgaranti av egenkaptial

 

Investeringsgaranti av lån

Hva koster det?

GIEK tar en premie ved utstedelse av garanti. Premien fastsettes ut fra:

  • Nedbetalingstid på lånet.
  • Politiske forhold i kjøpers land: GIEK vurderer hvor stor risikoen er for at det kan oppstå politisk urolighet i utenlandsk kjøpers land. 

Andre kostnader, som f.eks. til lokal juridisk bistand, kan komme i tillegg, men kunden vil bli underrettet om dette.

Hvordan søke?

Vennligst fyll ut søknadsskjema for Investeringsgaranti.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad.
Investeringsgaranti.

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.