Verdens handelsorganisasjons (WTO) subsidieregler

Norge har vært med i WTO siden opprettelsen i 1995. Under WTO er det en egen avtale om subsidier på vareområdet. Den kalles Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (ASCM). Etter ASCM er det forbudt for stater og offentlige organer å gi eksportbetingede, finansielle bidrag som medfører en fordel for mottakeren. Billige eksportkreditter og eksportkredittgarantier er eksplisitt nevnt i listen over forbudte subsidier, jf. annex 1, bokstav k og j). Samme sted slås det fast at eksportkreditter er tillatt så lenge de følger betingelsene i den OECD-tilknyttede avtalen om offentlig støttede eksportkreditter (se nedenfor). Dersom noen mener at det er gitt forbudte subsidier, kan saken tas til behandling i WTOs tvisteløsningssystem.

Se ASCM her