GIEKs historie

I snart 100 år har den norske stat lagt til rette for norsk eksport gjennom blant annet det som i dag er GIEK.

2015 -> Fra 1. januar 2015 ble eierskapsoppfølgingen av GIEK Kredittforsikring overført fra GIEK til Nærings- og fiskeridepartementet. I desember 2015 flyttet GIEK til Støperigata 1 på Aker Brygge i Oslo.

2010-tallet: Sterk organisasjonsvekst

I 2014 gjennomgår GIEK en større omorganisering for å gjøre organisasjonen mer kunderettet og tilpasse seg en sterk vekst i ansatte, som nå teller 84. GIEK har nå en total garantiramme på 173 milliarder kroner.

2000-tallet: GIEK kredittforsikring etableres

Nye EU-regler førte til press fra særlig ESA om å omgjøre den markedsutsatte delen av driften i GIEK til et eget selskap. Datterselskapet GIEK kredittforsikring ble som en følge av dette etablert i år 2000.

1990-tallet: GIEK blir forvaltningsbedrift

I 1994 ble GIEK etablert som en egen forvaltningsbedrift. Berlin-murens fall økte behovet for garantier. En egen garantiordning for tidligere Sovjetstater ble etablert, særlig for å opprettholde tradisjonell eksport av papir og cellulose til Russland, men også for å sikre kontrakter på salg av skip. Garantier etter ordningen blir gitt til og med 2002.

1980-årene: GIEK gjennomgår store endringer

GIEK gjennomførte store organisatoriske og administrative endringer i 1980 og fikk utvidet myndighet av departementet. Samme år flyttet GIEKs 31 ansatte til Dronning Mauds gate 15. Anbudsgarantiordningen ble i 1982 overført til GIEK. I 1987 ble kursgarantiordningen lagt ned og rådet for GIEK ble avviklet. En særordning for eksportgarantier til investeringer i utviklingsland ble innført i 1988.

1970-årene: Oljekrise og utvidede rammer

Tiåret var preget av oljekrise, omstruktureringer i verftsindustrien, krise for skipsfartsnæringen og en aktiv motkonjunkturpolitikk. Kursgarantiordningen ble etablert i 1975, og rentestøtteordningen ble etablert i 1976. Rammen var nå på 3 milliarder kroner.

1960-årene: Navnet GIEK oppstår

I 1960 ble navnet endret til Garanti-Instituttet for Eksportkreditt (GIEK). I 1963 ble handelskomiteen i OECD opprettet og garantiordningen for eksport til utviklingsland ble etablert. I 1968 var garantirammen på 1,5 milliarder kroner.

1950-årene: Modernisering av vilkår og retningslinjer

I 1951 ble det fart i det nordiske samarbeidet og medlemskap i Berne-Union ga grunnlag for modernisering av vilkår og retningslinjer.

1940-årene: Eksportgarantifond opprettes
Det er usikkert hvor store beløp som ble garantert under krigen, men etter krigen ble det mer aktuelt med åpne kredittforsikringer for lengre kreditter til produksjonsmiddel og forsikring mot insolvens og overføringsrisiko. Samtidig ble det bestemt at driftsoverskuddet skulle settes i et eksportgarantifond, og på mange måter ble dette starten på det som i dag er GIEK.

1930-årene: Statens Eksportkredittkommisjon utvider til alle land

I 1934 ble navnet endret til Statens Eksportkredittkommisjon, og ordningen ble utvidet til å gjelde alle land. Bortsett fra Sovjetunionen var det meste av forsikringsvolumet knyttet til eksport til Tyskland, Italia, Hellas, Spania og Brasil.

1920-årene: Russlandkommisjonen etableres
I årene 1922-1928 vedtok Stortinget på årlig basis å støtte eksporten av salt fisk, sild og aluminium til Sovjetunionen, som var et stort og viktig marked. Det første vedtaket hadde en ramme på 19,3 millioner kroner. 1929 ble Russlandskommisjonen etablert og underlagt Handelsdepartementet, og garantitilbudet ble dermed mer permanent.