Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) har i 2017 gitt garantier som Menon har beregnet har økt norsk eksport med 21,5 milliarder kroner. Det har økt sysselsettingen i eksportørbedriftene og underleverandører med over 9 000 personer. Samlet effekt på norsk verdiskaping estimeres til 9,9 milliarder norske kroner i 2017.

1  Hva er GIEK?

Statlig etat, kommersiell partner

GIEK er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet med et eget styre. GIEK drives som en finansiell virksomhet og utsteder garantier med høy sikkerhet (AAA) på samme vilkår som banker.

GIEK en sentral partner for eksportører, deres kunder, samt norske og internasjonale forretningsbanker med kompetanse og sterke nettverk i Norge og internasjonalt.

Garantiene utvider bankenes kapasitet til å gi finansiering og risikoavdekning til norske eksportkontrakter. Garantiene kan også avlaste tapsrisikoen for norske eksportører og utenlandske kjøpere i forbindelse med betaling og levering.

Bak GIEKs garantier står den norske stat. Det er etablert prosedyrer for å trekke på statens likviditet dersom opparbeidet kapital i den enkelte garantiordning ikke er tilstrekkelig. Det gjør en forskjell ute i verden og gir norske bedrifter like konkurransevilkår i utlandet.

Ved å garantere bedrifter og banker mot økonomisk og politisk risiko i internasjonal handel, muliggjøres finansiering av transaksjoner fra Norge til hele verden.

GIEK en profesjonell kreditor med en portefølje på ca. 90 milliarder kroner. Vi deltar som forhandlingsrådgiver for Regjeringen i videreutviklingen av internasjonalt regelverk for eksportfinansiering.

GIEK har deltatt i norske eksportsuksesser i nærmere 100 år. Vi kjenner utfordringene og mulighetene som norske bedrifter møter når de handler og investerer rundt om i verden.

2  Hva gjør GIEK?

Fremmer norsk eksport ved å stille garantier

GIEKs formål er å fremme norsk eksport og investeringer gjennom å stille langsiktige garantier på vegne av den norske stat. 

Garantiene er tilpasset norske eksportbedrifters og utenlandske kjøperes behov, og dekker politisk og kommersiell risiko på lån utstedt av private eller offentlige finansinstitusjoner.

Garantiene kan kun stilles der det leveres norske varer eller tjenesteytelser til utlandet, eller der en eksporttransaksjon på annet vis fremmer norsk verdiskaping. GIEK garanterer for eksport til land over hele verden.

GIEK er et supplement til det private bank- og finansmarkedet og skal resultatmessig gå i balanse over tid. GIEK garanterer for hovedparten av Eksportkreditt Norges utlån til kjøpere av norsk eksport. Vi skreddersyr finansieringsløsninger som dekker behovene i den enkelte transaksjon.

I tillegg til eksportgarantier forvalter GIEK to innenlandske garantiordninger for kraftkjøp og skipsbygging ved norske verft.

3    Hvorfor eksportgarantier?

Finansiering, trygghet og økt lønnsomhet

Garantiene bidrar til økt salg, høyere inntjening og lavere kostnader for eksportbedriftene. De gjør et kjøp fra Norge tryggere for utenlandske kunder, enten før eller etter levering. Banker får risikoavdekning, utvidet produktspekter og gode råd.

Internasjonal konkurranse stimulerer til utvikling og nyskapning. Når bedrifter vinner kontrakter i utlandet skapes det arbeidsplasser og vekst.

Eksportører, kjøpere og banker gjennomføre handelen, når GIEK tar risikoen. Det har muliggjort mange eksportkontrakter som ellers ikke ville blitt noe av. 

Våre mest brukte produkter er långivergarantien - en bankgaranti til kjøpere av eksporten. Vi kan også garantere for banklån til eksportører, både maritime og på fastlandet (produksjonslånsgaranti byggelånsgaranti). For eksportørene kan vi dessuten redusere tapsrisikoen i produksjonstiden (kontraktsgaranti) eller risiko for manglende betaling (leverandørkredittgaranti). Banker kan dele risiko med oss når de låner ut til eksportør eller kjøper, eller når banken garanterer for sine bedriftskunders leveranser (bondgarantier).

Våre kunder er norske forretningsbanker, store internasjonale banker og konsern, samt store og små tekniske/teknologiske eksportbedrifter. 

I tillegg er GIEK en profesjonell kreditor, forhandlingsrådgiver for regjeringen, og administrerer flere andre garantiordninger mot inn- og utland. 

Det statlige arbeidet for å fremme eksport

Vi garanterer for utlån fra Eksportkreditt Norge og banker, kontragaranterer for GIEK Kredittforsikring og markedsfører våre løsninger i Norge sammen med disse samt Innovasjon Norge. Vi er opptatt av at næringslivet forstår hvordan vi kan hjelpe sammen, og hver for oss.

Her vises hvor i eksportprosessen ulike statlige aktører kan hjelpe:

 

Anskaffelser i GIEK

GIEK er underlagt det offentlige anskaffelsesregelverket. 
GIEK ønsker å samarbeide med konkurransedyktige leverandører som kan bidra til en positiv utvikling for selskapet. I 2016 kjøpte GIEK varer og tjenester for om lag 50 millioner kr.
Anskaffelsene gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, og foregår gjennom et samarbeid mellom fagavdelingene og anskaffelsesseksjonen.