Fra hele Norge til hele verden

GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt) stimulerer norsk næringsliv til økt internasjonal handel og eksport ved å garantere for lån, investeringer eller produktleveranser. Vi utsteder garantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av staten. Våre garantier fjerner finansielle hindre og dekker risiko. Slik motiverer vi eksportører, kjøpere og deres banker til å inngå flere og større kontrakter.

1  GIEK fremmer norsk eksport

GIEK er en statlig etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet med et eget styre. GIEK drives som en finansiell virksomhet og utsteder garantier med høy sikkerhet (AAA) på samme vilkår som banker.

GIEK er en sentral partner for eksportører, deres kunder, samt norske og internasjonale forretningsbanker og finansinstitusjoner. Vi har sterke nettverk i Norge og internasjonalt og har deltatt i norske eksportsuksesser i nærmere 100 år. Vi kjenner utfordringene og mulighetene som norske bedrifter møter når de handler og investerer rundt om i verden.

GIEK en profesjonell kreditor med en portefølje på ca. 90 milliarder kroner. Vi deltar som forhandlingsrådgiver for Regjeringen i videreutviklingen av internasjonalt regelverk for eksportfinansiering. 

 

2  Garantier for lån, investeringer og produktleveranser

GIEKs formål er å fremme norsk eksport og investeringer ved å stille garantier for lån, investeringer eller produktleveranser. Vi utsteder langsiktige garantier til norske bedrifter, deres kunder og banker på vegne av den norske stat. 

Garantiene er tilpasset norske eksportbedrifters og utenlandske kjøperes behov, og dekker politisk og kommersiell risiko på lån utstedt av private eller offentlige finansinstitusjoner. GIEK garanterer for hovedparten av Eksportkreditt Norges utlån til kjøpere av norsk eksport. 

Garantiene utvider bankenes kapasitet til å gi finansiering og risikoavdekning til norske eksportkontrakter. Garantiene kan også avlaste tapsrisikoen for norske eksportører og utenlandske kjøpere i forbindelse med betaling og levering.

Vi garantier for lån til eksport av norske varer og tjenester, kraftkjøp i Norge, byggelån til norske verft og for lån til kjøp av skip fra norske verft til bruk i Norge.

GIEK er selvfinansierende, er et supplement til det private bank- og finansmarkedet og skal resultatmessig gå i balanse over tid. 

 

3  Garantier fra GIEK fjerner finansielle hindre 

Bak GIEKs garantier står den norske stat. Dette gjør et kjøp fra Norge tryggere for utenlandske kunder.

Garantiene fjerner finansielle hindre og gir norske eksportbedrifter bedre konkurransevilkår i utlandet. De bidrar til økt salg, høyere inntjening og lavere kostnader.

Banker får risikoavdekning, utvidet produktspekter, gode råd og risikovurderinger.

Garantiene fra GIEK har utløst mange eksportkontrakter som ellers ikke ville blitt noe av. Når GIEK tar risikoen blir handelen gjennomført.

 

Det statlige arbeidet for å fremme eksport

Vi garanterer for utlån fra Eksportkreditt Norge og banker, kontragaranterer for kredittforsikringsselskaper og markedsfører våre løsninger i Norge sammen med disse og med Innovasjon Norge. Vi er opptatt av at næringslivet forstår hvordan vi kan hjelpe sammen, og hver for oss.