Retningslinjer for anbudsgarantiordningen

Garantiordning for refusjon av utgifter i forbindelse med deltakelse i internasjonale anbudskonkurranser for bistandsfinansierte utviklingsprosjekter i fattige utviklingsland.

1. Garantiordningens formål og omfang

Formålet med anbudsgarantiordningen er å stimulere til en mer aktiv deltakelse fra norske bedrifter i internasjonale anbudskonkurranser for bistandsfinansierte utviklingsprosjekter i fattige utviklingsland.

Ordningen gjøres som Norads næringslivsordning gjeldende for alle land som er berettiget til lån i Verdensbanken. Det vil p.t. si land med BNP per capita under USD 6925. Det skal imidlertid gis prioritet til Minst utviklede land (MUL) og Norges samarbeidsland. Maksimalt 50 % av garantiene kan gå til garantier på prosjekter utover MUL og andre samarbeidsland.

Ordningen gjelder alle typer bistandsfinansierte prosjekter (med bistandsfinansierte prosjekter menes prosjekter som kan motta ODA-finansiering) som finansieres av ODA-midler fra Norge, andre OECD-land eller multilaterale utviklings- og finansinstitusjoner. Det gis prioritet til deltakelse fra små- og mellomstore bedrifter. Det legges inn en ”sperregrense” for å unngå at flere garantier samme år går til samme bedrift for anbud i samme land.

Garantiordningen er finansiert av Norfund. Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) administrerer ordningen, og vil heretter bli kalt ”Forvalter”.

Det gis anledning til deltakelse fra bedrifter med norsk eierskap i Norges hovedsamarbeidsland innenfor utviklingssamarbeidet.

Garantien kommer til utbetaling dersom søkeren ikke oppnår noen del av kontrakten som det er gitt anbud på. En forutsetning for utbetaling under ordningen er at garantimottaker oppfyller alle vilkår som fremgår av anbudsinnbydelsen. Det betales ikke premie for anbudsgarantien.

2. Prosjektets finansiering

Søker må gi opplysninger om anbudskonkurranse og finansiering av prosjektet. “Forvalter” vil normalt ikke gi anbudsgaranti i tilfeller hvor finansieringsmulighetene for prosjekter vurderes som svært usikre. I tråd med ordningens formål og omfang påhviler det søker å godtgjøre at anbudsgarantien gjelder et bistandsfinansiert prosjekt og det må fremlegges dokumentasjon på at finansieringen skjer via ODA-rapporterbare ordninger. Det må fremlegges kostnadsbudsjett.

3. Utgifter som kan garanteres

“Forvalter” kan garantere for de fleste utgifter som har direkte med anbudsutarbeidelsen å gjøre, for eksempel intern arbeidslønn, konsulenthonorarer, leiet hjelp til skriving, kopiering, oversettelse, telekommunikasjonsutgifter, anbudspresentasjon og forsendelseskostnader, kostnader i forbindelse med ”bid bond”, reise- og oppholdskostnader. Utgifter i forbindelse med forundersøkelser dekkes ikke. Det gjøres oppmerksom på at slike utgifter kan dekkes av Nordiske Projektexportfonden. For nærmere informasjon, se http://www.nopef.com/ .

Garanti for utgifter til konsulenthonorarer gis til norske så vel som til utenlandske konsulentselskaper som anses å være rimelige og nødvendige for prosjektarbeidet.

Garantidekning under hver utgiftspost vil maksimalt være det beløp som er godkjent av ”Forvalter” i garantipolisen for de enkelte utgiftspostene. Andre poster dekkes således ikke. Det er imidlertid adgang til å søke om omposteringer eller tilleggsgaranti (forhøyet garantibeløp) underveis i prosjektarbeidet, dersom de faktiske prosjektkostnadene viser betydelig avvik fra det godkjente budsjettet. Utgifter som omfattes av garantien vil bli fastsatt i hvert enkelt tilfelle. Det kan gis garanti for nødvendige utgifter til reiser i Norge og til lønn til ansatte og eksterne konsulenter under reiser og tjenestegjøring i utlandet. Garanti kan også gis når utenlandsk potensiell kjøper (anbudspartner) inviteres til å besøke eksportørens anlegg i Norge.

For intern arbeidslønn og utgifter til konsulenter brukes samme satser som for Norads næringslivsordninger. Reise- og oppholdskostnader beregnes etter statens regulativ. Det forutsettes at billigste reisemåte benyttes. 

4. Dekningssats

Garantiordningen forutsetter at anbudskostnadene er på minst NOK 80.000,- beregnet etter de retningslinjer som er fastlagt for dekning av utgifter under ordningen.

Det settes en øvre grense for utbetaling på 50 % av påløpte kostnader forbundet med anbudsdeltakelse dersom bedriften ikke vinner anbudet og med en øvre grense på NOK 250 000. Fordi søkerens utgifter til arbeidslønn ofte vil kunne overstige satsene for Norads næringslivsordning, gjøres det for ordens skyld oppmerksom på at “Forvalters” andel av utgiftene ved utbetaling ofte vil være lavere enn 50 % av de faktiske samlede utgifter.

Dekningssatsen kan av forskjellige grunner også bli fastsatt lavere enn 50 %. Dette vil særlig gjelde i tilfeller hvor “Forvalter” må rasjonere garantimidler ved stor utnyttelse av ordningen og hvor søkeren/søkerens konsern over tid har fått mange garantier. Det er søkerens kostnadsbudsjett som er utgangspunktet for “Forvalters” fastsettelse av disse utgiftene. Ved fastsettelsen vurderes hver enkel kostnadsart for seg (for eksempel antall interne arbeidstimer, beløp for telekommunikasjonsutgifter m.v.). Der hvor det er nødvendig i henhold til retningslinjene, må “Forvalter” stryke eller redusere utgiftsposter. Beløpene i det enten fullstendig godkjente eller delvis reduserte kostnadsbudsjettet innarbeides i garantierklæringen. “Forvalters” korreksjoner vil fremstå spesifisert av oversendelsesbrevet til garantierklæringen. Det samme vil den godkjente dekningssatsen, og med forklaring dersom denne er lavere enn den maksimale sats på 50 %. Utgifter som er påløpte før søknaden er innsendt, godkjennes ikke under garantien. Garantien vil være tidsbegrenset, men forlengelse kan på visse vilkår innvilges av “Forvalter”, dog ikke med tilbakevirkende kraft.                

5. Krav og utbetaling

Utgifter som kreves erstattet må være knyttet til anbudsdeltagelse som det kan dokumenteres ikke førte til kontrakt.

Erstatningsberegningen skjer i henhold til garantivilkårene, innsendt rapport og revisorbekreftet regnskap. Revisor må også bekrefte at regnskapets utgifter er pådratt og bokført i garantiens løpetid. Krav må fremsettes innen 6 måneder etter at garantimottakeren har fått kunnskap om at anbudet ikke er godtatt, og senest 2 år fra garantiperiodens utløp. Det gjøres oppmerksom på at garantibeløpet ikke nødvendigvis gir uttrykk for anbudsstøttens endelige beløp. Hvilke beløp “Forvalter” i utbetalingstilfellene fastsetter utbetalingen til, bestemmes av de faktiske medgåtte kostnader på oppgjørstidspunktet beregnet av “Forvalter” etter gjeldende regler. Det utbetalte beløpet kan aldri bli høyere enn det som det godkjente kostnadsbudsjettet betinger. Beløpet vil bli lavere der hvor de faktiske kostnader i henhold til regnskap er lavere enn de respektive poster i det godkjente budsjettet. Ved beregningen legger ”Forvalter” til grunn ”post for post”-metoden. Hver enkelt kostnadsart bedømmes for seg og utbetalingsbeløp fastsettes med endelig virkning for vedkommende kostnadsart isolert. Samlet utbetalt beløp under garantien vil bestå av summen av disse enkeltbeløpene. Det er således ikke adgang til å ”fylle opp” til sum garantibeløp ved overføring mellom poster med ”overdekning” og ”underdekning” eller med faktiske, men ugaranterte poster.                   

6. Andre opplysninger fra søkeren

Søknaden må inneholde en kort prosjektbeskrivelse med tilhørende dokumentasjon. Kostnadene ved anbudsutarbeidelse (spesifisert) samt kontraktsverdi må anslås. Videre må det opplyses hvorvidt søknaden gjelder kostnader som pådras av andre bedrifter. Det må redegjøres for prosjektets bakgrunn og eventuelt for det forarbeid som måtte være utført. Videre må det opplyses om når avgjørelsen kan ventes.      

7. Avgjørelseskriterier

Ved behandling av søknaden vil målsettingen for ordningen og retningslinjene danne hovedkriterier for vurderingen.

Det gjøres oppmerksom på at lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester of teknologi av 18. desember 1987 setter visse grenser for eksport. Denne reguleringen håndheves av Utenriksdepartementet. Det må derfor nøye vurderes om det produkt (tjenester, teknologi) som det kan bli aktuelt å eksportere berøres av denne reguleringen eller av de andre eksportreguleringene som myndighetene håndhever. I de tilfeller der De skulle være i tvil, kan De henvende Dem til Utenriksdepartementet ved Seksjon for eksportkontroll for nærmere bistand.

Garantien er betinget av at eventuell tillatelse fra offentlige myndigheter til gjennomføringen av anbudet foreligger.

8. Klageadgang

Vedtak om polise og erstatningskrav kan påklages til Norfund. Klagen sendes til GIEK innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem, jfr. forvaltningsloven kapittel VI.