Kontragaranti

Norske eksportører må som regel stille garantier i forbindelse med sine kontrakter. Disse kontraktsgarantiene sikrer motparten mot tap dersom den norske eksportøren ikke overholder sine forpliktelser i henhold til inngått kontrakt eller avgitt tilbud.

GIEK kan avlaste eksportørens bank for risiko i forbindelse med garantistillelser som følger av eksport. GIEK kan også sikre eksportøren mot uberettiget trekk på kontraktsgarantiene de skal stille.

Eksportørens bank søker

Eksportørens bank sender søknad om risikoavlastning til GIEK. I tilfeller hvor eksportøren har et løpende behov for slike garantier, kan banken søke om en rammeavtale hos GIEK. 

Når skal man søke?

Det er viktig at banken først har gjort en evaluering og er positivt innstilt. Det kan være formålstjenlig at eksportørs bank har en dialog med GIEK tidlig i prosessen.

Hva kan GIEK kontragarantere?

GIEK kan vurdere alle typer kontraktsgarantier som banken er villig til å stille, så lenge de kan knyttes til eksport og dermed er innenfor GIEKs formål og rammer for garantier. De vanligste garantiene er eksempelvis anbudsgarantier, forskuddsgarantier, fullførelsesgarantier og ytelsesgarantier.

GIEK kan også søkes om å dekke tap knyttet til at garantimottaker trekker på en garanti uten at eksportøren har misligholdt sine forpliktelser under eksportavtalen.

Vilkår

  • GIEK garanterer overfor bank eller annen finansinstitusjon.
  • GIEK har samme vilkår som banken, og banken tar egen risiko på den delen som GIEKs garanti ikke dekker.
  • GIEKs garanti dekker normalt opptil 50 prosent av bakens/finansinstitusjonens risiko.
  • For saker under MNOK 10 kan GIEK dekke opptil 70 prosent av bankens/finansinstitusjonens risiko
  • GIEK og banken har regresskrav mot eksportør for eventuelle utbetalinger under garantien

Eksportkontrakten må:

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

Hva koster garantien?

GIEK krever samme risikopremie som banken.

GIEKs avlastning vil gi banken mulighet til utvidede kredittrammer på eksportør ved at deler av eksponeringen erstattes av en norsk statsgaranti.

Hvordan søke?

Vennligst fyll ut søknadsskjema for kontragaranti.

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad.
Kontragaranti.

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.

Referanse 

Se eksempel fra kundecase Scatec hvor kontragaranti er benyttet.