Kontragaranti

Norske eksportører må som regel stille garantier i forbindelse med kontrakter de inngår. Disse garantiene sikrer kjøper erstatning dersom den norske eksportøren ikke overholder forpliktelsene sine.

GIEK kan avlaste eksportørens bank for risiko knyttet til disse garantiene.

NB! GIEK har økt dekningsgraden fra 50 til 75 % som følge av COVID19-situasjonen.

I tilfeller hvor eksportøren har et løpende behov for slike garantier, kan banken søke om en rammeavtale hos GIEK. Prosessen knyttet til utstedelse av enkeltgarantier forenkles da betydelig.

Det kan være formålstjenlig at eksportørens bank har en dialog med GIEK tidlig i prosessen.

 

Hva kan GIEK kontragarantere?

GIEK kan vurdere alle typer garantier som banken er villig til å stille, så lenge de knyttes til eksport.

Garantiene dekker ulike formål. De vanligste er anbudsgarantier (sikrer at tilbudet er seriøst), forskuddsgarantier (sikrer at delleveranse blir gjennomført), fullførelsesgarantier (sikrer totalleveranse) og ytelsesgarantier (sikrer garantiperioden etter levering).

 

Vilkår

 • GIEK garanterer overfor bank eller annen finansinstitusjon.
 • GIEK har samme vilkår som banken, og banken tar egen risiko på den delen som GIEKs garanti ikke dekker.
 • GIEKs garanti dekker normalt opptil 50 prosent av bankens/finansinstitusjonens risiko, men som et korona-tiltak er denne økt til 75 prosent.
 • GIEK og banken vil ha krav mot eksportøren for å få dekket eventuelle utbetalinger under garantien.
   
 • Eksportkontrakten må:

 • Inneholde tilfredstillende grad av norsk verdiskapning.
 • Tilfredsstille krav knyttet til bærekraft og antikorrupsjon (CSR).
 • Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

  Vennligst fyll ut søknadsskjema for kontragaranti.

  Ta gjerne kontakt med oss.

  Ofte stilte spørsmål for søknadsprosessen.
   

Hva koster garantien?

GIEK krever samme risikopremie som banken. GIEKs avlastning gir banken mulighet til å utvide kredittrammer for eksportøren ved at deler av eksponeringen erstattes av en norsk statsgaranti. Banken unngår krav om kapitalavsetning for den delen som garanteres av den norske stat.
 

Referanse 

Se eksempel fra kundecase Aibel hvor kontragaranti er benyttet.