Garantier

GIEK reduserer risikoen i en eksporttransaksjon for eksportør, kjøper eller banken. Med lavere risiko kan partene lettere inngå kontrakten. Dette styrker konkurransekraften til norsk eksport.

Nedenfor finner du en oversikt over garantier som stilles overfor eksportøren, kjøperen og/eller deres banker. Dersom du trenger hjelp til å konkretisere ditt behov, prøv vår tjenestevelger

Søknadsprosessen gir en firetrinns forklaring til våre krav og hvordan søknaden om garanti behandles og følges opp.

Lånegarantiordningen (Korona-tiltak)

Denne siden benyttes til rapportering fra finansforetakene. For bakgrunnsinformasjon om ordningen, se «Bakgrunn om Lånegarantiordningen» nedenfor.

Internasjonaliseringsgaranti

Trenger bedriften å investere hjemme i Norge for å oppskalere? GIEK kan stille garanti til en bank som finansierer en bedrifts investeringer i anleggsmidler i Norge.

NB! GIEK har økt dekningsgraden fra 50 til 75 % som følge av korona-situasjonen.

Långivergaranti

GIEKs garanti sikrer finansiering til utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer og tjenester. Långivergaranti gis til kjøpers långiver i forbindelse med eksportkontrakter.

Kontragaranti (tidl. bondgaranti)

Norske eksportører må som regel stille garantier i forbindelse med sine kontrakter. Disse kontraktsgarantiene sikrer motparten mot tap dersom den norske eksportøren ikke overholder sine forpliktelser i henhold til inngått kontrakt eller avgitt tilbud.

Skipsgaranti innenlands

Gjennom skipsgarantiordningen for finansiering av skip fra verft i Norge til bruk i Norge, tar GIEK risikoavlastning for banker og andre långivere. Skipsgarantien sikrer kjøpers tilbakebetaling av lån

Byggelånsgaranti

Gjennom garantiordningen for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs tar GIEK risikoavlastning for banker og bidrar til at norsk verft, offshoreverksteder og lignende får byggelån.

Produksjonslånsgaranti

Garantien kan stilles når norske eksportører trenger finansiering av produksjonskostnader knyttet til spesifikke eksportkontrakter.

NB! GIEK har økt dekningsgraden for garantien på et "byggelån" til kunden fra 50 til 75 % som følge av korona-situasjonen.

Leverandørkredittgaranti

Garantien sikrer at eksportøren får betalt ved kredittsalg til en utenlandsk kjøper, dersom kjøperen går konkurs eller får betalingsproblemer. Garantien kan dekke salg av varige driftsmidler/kapitalvarer med kredittid 2 år eller mer

Garanti for førleveringsrisiko

Garanti for førleveringsrisiko (tidl. kontraktsgaranti) sikrer eksportøren mot tap som kan oppstå i produksjonstiden før levering dersom inngåtte kontrakter ikke blir gjennomført eller oppfylt av kjøper som følge av konkurs, insolvens eller politiske hendelser.

Investeringsgaranti

Garantien fremmer norske investeringer i land med høy politisk risiko. Garantien kan dekke enten egenkapital eller lån.

Anbudsgaranti

Garantien refunderer norske selskapers utlegg ved deltagelse i anbudskonkurranser om bistandsfinansierte prosjekter i utviklingsland, hvis anbudet blir tapt.

Rembursgaranti

Sikrer pengeoverføringen mellom kjøpers og eksportørs bank. Avlaster banken og indirekte eksportøren.

Kraftgaranti

Dette er en egen, innenlandsk garantiordning som ikke er knyttet til eksport. Kraftgarantien gjelder kraftkontrakter inngått med kjøper i Norge.