Garantier

Vår garanti betyr at den norske stat tar en del av risikoen i et lån, leveranse eller annen transaksjon. Noen typer garanti stilles bare hvis det bidrar til norsk eksport. Garantiene gjør det lettere for partene å inngå ny kontrakt, finansiering eller annen forpliktelse. Hvilken part som kan søke på hver garanti fremgår øverst på første side i hvert søknadsskjema.

Lånegarantiordningen (Korona-tiltak)

Denne siden benyttes til rapportering fra finansforetakene. For bakgrunnsinformasjon om ordningen, se «Bakgrunn om Lånegarantiordningen» nedenfor.

Internasjonaliseringsgaranti

Trenger bedriften å investere hjemme i Norge for å oppskalere? GIEK kan stille garanti til en bank som finansierer en bedrifts investeringer i anleggsmidler i Norge.

Långivergaranti

Garantien sikrer finansiering til utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer og tjenester. Långivergaranti gis til kjøpers långiver i forbindelse med eksportkontrakter.

Kontragaranti

Norske eksportører må som regel stille garantier i forbindelse med kontrakter de inngår. Disse garantiene sikrer kjøper erstatning dersom den norske eksportøren ikke overholder forpliktelsene sine.

Skipsgaranti innenlands

Gjennom skipsgarantiordningen for finansiering av skip fra verft i Norge til bruk i Norge, tar GIEK risikoavlastning for banker og andre långivere. Skipsgarantien sikrer kjøpers tilbakebetaling av lån

Byggelånsgaranti

Gjennom garantiordningen for byggelån til skip, fartøy og innretninger til havs gir GIEK risikoavlastning til banker, og bidrar til at norsk verft, offshoreverksteder og lignende får bedre tilgang på byggelån.

Produksjonslånsgaranti

Garantien kan stilles når norske eksportører eller underleverandører skal finansiere sine produksjonskostnader knyttet til spesifikke kontrakter.

Leverandørkredittgaranti

Garantien sikrer at eksportøren får betalt ved kredittsalg til en utenlandsk kjøper, dersom kjøperen går konkurs eller får betalingsproblemer. Garantien kan dekke salg av varige driftsmidler/kapitalvarer med kredittid 2 år eller mer

Garanti for førleveringsrisiko

Garanti for førleveringsrisiko (tidligere "kontraktsgaranti") sikrer eksportøren mot tap som kan oppstå i produksjonstiden før levering dersom inngåtte kontrakter ikke blir gjennomført eller oppfylt av kjøper som følge av konkurs, insolvens eller politiske hendelser.

Investeringsgaranti

Garantien dekker politisk risiko ved norske investeringer i utenlandske datterselskaper. Garantien kan dekke enten egenkapital eller lån.

Kortsiktig kredittforsikring

Kredittforsikring brukes ved kredittsalg og sørger for at en eksportør får tilbakebetalt en del av salgssummen hvis den internasjonale kunden går konkurs eller ikke vil betale. Ved at GIEK midlertidig reforsikrer kredittforsikringsselskapene i Norge opprettholdes forsikringskapasitet ut 2020. Avtalen er forlenget til 30.06.21.

Anbudsgaranti

Garantien refunderer norske selskapers utlegg ved deltagelse i anbudskonkurranser om bistandsfinansierte prosjekter i utviklingsland, hvis anbudet blir tapt.

Rembursgaranti

Sikrer pengeoverføringen mellom kjøpers og eksportørs bank. Avlaster banken og indirekte eksportøren.

Kraftgaranti

Dette er en egen, innenlandsk garantiordning som ikke er knyttet til eksport. Kraftgarantien gjelder kraftkontrakter inngått med kjøper i Norge.