1

Garanti for førleveringsrisiko

Garanti for førleveringsrisiko (tidligere "kontraktsgaranti") sikrer eksportøren mot tap som kan oppstå i produksjonstiden før levering dersom inngåtte kontrakter ikke blir gjennomført eller oppfylt av kjøper som følge av konkurs, insolvens eller politiske hendelser.

Garantien vil være mest aktuell i tilfeller hvor leveransen er skreddersydd og dermed vanskelig å selge til andre kjøpere enn den opprinnelige.

Hvem kan søke?

Det er eksportøren som skal søke om garanti fra GIEK.

Når skal man søke?

Man må søke før igangsettelse av produksjon.

Vilkår

 • GIEK dekker kun faktisk endelig tap, ikke tapt fortjeneste.
 • Garantien gjelder ikke dersom manglende levering skyldes at eksportøren selv eller noen som handler på hans vegne har misligholdt eksportkontrakten.
 • Dersom det gjøres krav under garantien vil GIEK tiltre kravet mot kjøper.
 • Garantien kan gjelde utenlandsk kjøpers manglende evne eller vilje til å betale (kommersiell risiko). GIEK garanterer for inntil 90 prosent av leverandørens egne kostnader.
 • Garantien kan gjelde endring av lover eller hendelser i kjøpers hjemland som gjør det umulig å gjennomføre betalingen (politisk risiko).
 • Garantien dekker direkte og indirekte omkostninger som eksportøren har hatt frem til kontrakten ble brutt.
   

I tillegg må eksportkontrakten:

 • Tilfredsstille regler om norsk andel/norsk interesse.
 • Bærekraft, miljø og antikorrupsjon (CSR)

Se søknadsprosessen for en grundigere gjennomgang av GIEKs krav for å stille garanti.

Hvordan fungerer garantien?

 

Hva koster garantien?

GIEK tar en premie ved utstedelse av garanti. Premien fastsettes ut fra løpetid og påvirkes av:

 • Kjøpers kredittverdighet: GIEK vurderer kundens kredittverdighet dvs.  sannsynligheten for at kunden betaler.
 • Politiske forhold i kjøpers land: GIEK vurderer hvor stor risikoen er for at det kan oppstå politisk uro i utenlandsk kjøpers land. 

Andre kostnader, som f.eks. til lokal juridisk bistand, kan komme i tillegg, men kunden vil bli underrettet om dette.

Hvordan søke?

Vennligst fyll ut søknadsskjema for garanti for førleveringsrisiko

Ønsker du å forberede deg på søknadsprosessen?
Vi har samlet alle spørsmålene for hver enkelt søknad:
Garanti for førleveringsrisiko

Ofte stilte spørsmål for søknadsskjemaene.