1

Investér og oppskalér med GIEK-garantier

Nye statlige garantier skal hjelpe eksportører og leverandører til maritime næringer med finansiering til oppskalering. En rekke små og mellomstore bedrifter innen maritime næringer har nå tatt i bruk garantiene - flere av dem er leverandører til skipsindustrien.

Det er viktig for Norge at også leverandører som bidrar indirekte til eksport har god tilgang på finansiering. Regjeringen åpnet derfor i 2017 for at hele verdikjeden til eksport kunne få garantier, mens det tidligere kun var verft og rederi som kunne søke.

Oppskaler virksomheten med hjelp fra GIEK 

Garantiene er ment å hjelpe bedriften til å oppskalere. Med GIEKs internasjonaliseringsgaranti kan det gjennomføres større investeringer i bedriften, for eksempel i nytt utstyr, anlegg for å modernisere, utvide eller starte opp produksjon. Forutsetningen er at minst 50% av resulterende produksjon må gå til eksport.

En produksjonslånsgaranti skal gjøre en bedrift i stand til å kunne ta imot en bestemt ordre fra store internasjonale kunder. I slike situasjoner kan mange små og mellomstore bedrifter ha behov for å øke driftskapitalen inntil betaling fra kunden er mottatt. Da kan en kombinasjon av kreditt/ lån fra en bank og produksjonslånsgaranti fra GIEK være løsningen.

Banken er sentral

GIEKs rolle er å bidra inn i finansieringen først når banken og/eller andre kommersielle finansaktører ikke kan eller ønsker å ta hele risikoen knyttet til en lånesøknad alene. Da kan man søke om garanti som avlastning for risikoen.

En garanti gjør det enklere for banken å innvilge lån eller kreditt til din bedrift, og alle banker kan søke om GIEKs garantier. Garantier gir bankene en høyere utlånskapasitet – så de kan strekke seg oftere og lenger for bedriftskundene.

Merk! GIEKs garantier er ikke gratis. GIEK betales ved at banken overfører en del av renteinntektene til GIEK.

Hvem kan få GIEK-garanti?

Det mest vesentlige punktet for om din bedrift kan motta en garanti fra GIEK er at produktet blir eksportert til utlandet, enten som en delleveranse eller som endelig produkt.

Bedriften bør kunne svare ja på følgende spørsmål før man søker om internasjonaliseringsgaranti.

  1. Går mye av min produksjon indirekte eller direkte til eksport?
  2. Er min bedrift kredittverdig?
  3. Kan jeg dokumentere god leveringsevne?

Hvis svaret er ja på disse spørsmålene - be banken kontakte oss, eller kontakt oss direkte.