Statsgarantier for helseindustrien

God kapitaltilgang er viktig i helseindustrien hvor teknologisk utvikling, store investeringer og lange testperioder tærer på likviditet og egenkapital. Statsgarantier fra GIEK er nyttige ved finansiering av anleggsinvesteringer og arbeidskapital i Norge. Nedenfor kan du lese mer om hvordan GIEK øker kapitaltilgangen, hva slags bedrifter som kan bruke ordningen og hvordan man kommer i gang.

Statlig risikokapasitet på hele 145 milliarder kroner gjør GIEK til et kraftig verktøy for å bygge og skalere industri i Norge. Vi samarbeider med bl.a. Legemiddelindustrien, IKT Norge og Melanor for å øke kjennskapen til ordningen hos bedriftene.

GIEK er både finansinstitusjon og eksporthjelper. Vi ser etter bedrifter som trenger finansiering og garantier, og som bidrar til eksport av varer og tjenester. Både underleverandører og eksportører kan få hjelp fra oss.

1.    Hvordan øker garantier kapitaltilgangen?

I 2019 utvidet GIEK bankmarkedet med hele 22 milliarder kroner. Hver krone var knyttet til helt konkrete investeringer eller eksportkontrakter. Blant rammevilkårene for investeringer og industriutvikling i Norge har GIEK dermed en sentral plass.

Kort forklart: Statsgarantier gjør at banken tar mindre risiko når den låner ut til eksportindustrien.

Hvis banken kan dele tapsrisikoen med GIEK, er det lettere for banken å si ja til lånesøknaden sammenliknet med om banken tok all risiko selv. 

  • Våre garantier er beregnet på bedrifter med aktiva som kan pantsettes, som produserer og selger produkter til eksport, og med en inntektsstrøm som kan betjene gjeld. (GIEK kan ikke delta med egenkapital eller tilskudd – det gjør bl.a. Investinor, Nysnø og Innovasjon Norge.)
  • GIEK avlaster normalt 50 prosent av bankens risiko, men kan ta helt opp til 75 prosent.
  • Bankene sender inn søknad til GIEK i hver enkelt lånefinansiering hvor de ønsker en garanti. Det betyr at banken og GIEK sammen kredittvurderer prosjektet som skal finansieres. I tillegg er GIEK pålagt å kontrollere at minst 50 prosent av resulterende produksjon vil gå til eksport.
  • Hele lånet må kunne utbetales av banken. GIEK er kun med som en garantist, og mottar garantipremie av banken. GIEK jobber alltid sammen med bankene — ikke istedenfor bankene.
I denne videoen forteller DNB-sjef Kjerstin Braathen om samarbeidet mellom GIEK og bankene, og som har kommet legemiddelprodusenten Curida til gode.

2.    Hva slags bedrifter kan bruke ordningen?

GIEK ønsker å hjelpe produksjonsbedrifter som skal investere i egne anleggsmidler, eller som skal påta seg større ordre og derfor trenger økt arbeidskapital. Produksjonen må gå til eksport, direkte eller indirekte.

Spesielt i legemiddelindustrien er det typisk med lange utviklings- og testfaser før produktene kan selges med fortjeneste. Den lange ventingen øker den finansielle risikoen for bedriften og dens långivere. Denne risikoen kan GIEK avlaste banken med.

Ifølge Menons rapport Helsenæringens verdi 2020 består næringen grovt sett av industri, distribusjon og behandling:

  • Industrien kan få garantier hos GIEK – altså produksjonsbedrifter innen legemidler, diagnostikk, medtech eller IKT. Produktet må gå til eksport, direkte eller via andre.
  • Import og distribusjon, eller behandlingstilbud i Norge driver ikke med eksport og faller derfor utenfor GIEKs garantitilbud.
Figuren viser hvilke deler av helsenæringen som kan få garantier hos GIEK (kilde: Menon).

 3.    Hvordan komme i gang?

Noen kunderådgivere hos bankene har jobbet med GIEK før, mens andre ikke har benyttet seg av oss tidligere.  

•    Ta derfor tidlig kontakt med banken og GIEK hvis du har finansieringsbehov knyttet til eksport. 
•    Definér behovet så konkret som mulig: er det investering i produksjonsanlegg? Er det produksjon av konkrete ordre som går til eksport? Er det andre typer finansiering som henger sammen med eksport? Har utenlandske kjøpere behov for finansiering og garantier? Hva med dine underleverandører—er det finansielle flaskehalser der?
•    Siden garantien vanligvis er knyttet til en lånefinansiering, vil vi vurdere hvordan låntakerens kontantstrøm ser ut i forhold til størrelse og nedbetalingsprofil på lånet.

Tips - GIEK kan hjelpe med flere behov enn dem du har lest om i denne artikkelen. Prøv derfor vår produktvelger. Her kan du konkretisere behovet enten du er eksportør, kjøper eller bank, og finne frem til riktig produkt i GIEK. Velgeren viser også videre til tjenester hos bl.a. Eksportkreditt og Innovasjon Norge. 

GIEK øker konkurransekraften

Norske statsgarantier har kredittrating AAA og derfor svært attraktive for banker hjemme og ute. Statsgarantier gjør det mer attraktivt å investere i eksportindustri i Norge. 

Også landene vi konkurrerer mot har tilsvarende ordninger for sine egne bedrifter. Danmarks og Sveriges helseindustri er betydelig større enn den norske. Skal Norge lykkes i å bygge opp norsk helseindustri, er det en fordel å kjenne til virkemidlene som finnes for å fremme norsk eksport.