Statsgarantier til havvindindustrien

GIEKs garantier hjelper norske leverandører til havvindkontrakter både internasjonalt og på norsk sokkel.

Innen havvind er kapitalbehovet stort. Dette gjelder både hos leverandørene som vanligvis må stille bankgarantier for sin leveringsevne og kundene deres, som må investere store beløp lenge før de får inntekter. Dette fører til et stort garantibehov som normalt dekkes av bank. Det er ikke alltid bankene klarer å stille nok kapasitet til rådighet alene.  

Ved å stille garantier til en utenlandsk bank, bidrar GIEK til finansieringen som kjøperen trenger for å anskaffe leveranser fra Norge. Velger en utenlandsk kjøper norsk leverandør, vil GIEK strekke seg langt for å bidra til finansieringen. GIEK tar på seg mye av risikoen hvis det tjener norsk eksport, og deler den med bankene. GIEK har den norske stat i ryggen, og den norske stats sterke finansielle stilling gjør at GIEKs AAA-ratede garantier er blant de mest verdifulle internasjonalt. 

Trenger du finansiering for å vokse, ta kontakt med banken og GIEK. Sammen kan vi ofte finne løsninger. 

Garantier GIEK har stilt i forbindelse med havvindleveranser fra norske selskaper

Aibel vant to europeiske kontrakter utenfor kysten av Storbritannia og Tyskland. Selskapet skal blant annet levere to transformatorplattformer til Doggerbank-prosjektet på britisk sokkel. GIEK bidrar med én milliard kroner i garantier som sikkerhet for Aibels gjennomføringsevne.

– Finansiell risikohåndtering er avgjørende for denne typen prosjekter. At GIEK stiller opp gir betydelig støtte til norsk industrinæring i et tøft europeisk marked, sier Mads Andersen, administrerende direktør i Aibel. 

Fred. Olsens Windcarriers sin kunde fikk GIEK-garantier på 1,3 milliarder  da det norske selskapet vant installasjonskontrakten for vindmøller på Changfang- og Xidao-prosjektene utenfor Taiwan.

– GIEK-garantiene styrker vår posisjon som en nøkkelleverandør til havvind-prosjekter i Sørøst-Asia, og vi håper å vinne flere kontrakter, konstaterer Even Larsen i Fred. Olsen Ocean, morselskapet til Fred. Olsen Windcarriers.
 

På grunnlag av leveranser fra Nexans Norway til havvindparken Seagreen utenfor Skottland  stilte GIEK med 1,6 milliarder kroner i garantier til fornybargiganten SSE som bygger ut havvindparken.

 

GIEK kan finansiere flytende havvind i Norge

GIEK kan sammen med kommersielle banker være med på å finansiere flytende vindkraft også i Norge, på norsk sokkel i Nordsjøen. 

Selv om ikke flytende vindkraft er kommersielt ennå, kan GIEK likevel bidra. Det kan for eksempel skje hvis utbyggeren får subsidier, eller dersom prosjektet blir tildelt faste kraftprisavtaler gjennom låneperioden. På denne måten kan kommersielle banker delta i finansieringen slik at den finansielle risikoen blir akseptabel. Slik kan GIEK ha en rolle i brytningstiden frem til flytende havvindprosjekter kan realiseres uten subsidier. 

 

Kontakt oss