Skal bedriften satse internasjonalt kan det lønne seg å gå via oss

Norsk eksportindustri består av mange ulike næringer, og GIEK hjelper eksportbedrifter og underleverandører fra stadig flere bransjer og landsdeler. Skal du investere her hjemme, eller sikre nye kontrakter ute, kan vi gjøre en forskjell ved å garantere for lån, investeringer eller leveranser.

Flere produkter løser ulike finansieringsbehov 

Fra å kunne tilby finansiering til utenlandske kjøpere har GIEK utviklet flere løsninger som adresserer den norske eksportbedrifter og -leverandørers behov for finansiering:

 

Langsiktig finansiering til utenlandske kjøpere av norske eksport

GIEKs långivergaranti er ofte avgjørende for at kjøper i utlandet får finansiert sin investering. Långivergarantien sikrer kjøpers tilbakebetaling av lån, og GIEK samarbeider i denne sammenhengen ofte med Eksportkreditt Norge AS, norske eller utenlandske banker.

 

Garantier for forskuddsbetaling, fullførelse og levering

Utenlandsk kjøper krever enkelte ganger en eller flere garantier av den norske eksportøren, for eksempel garantier for riktig fullførelse av kontrakten eller at innbetalt forskudd tilbakebetales dersom eksportøren bryter kontrakten. Det er eksportørens bank som stiller slike kontragarantier overfor kjøper, men GIEK kan dekke deler av bankens risiko. Gjennom denne avlastningen kan eksportøren få større kredittlinjer i banken.

 

Garanti for eksportrelaterte investeringer i Norge

Om en bedrift trenger finansiering til en langsiktig investering kan GIEK dekke risiko under lånet. Lånet gis av eksportørens bank og det kreves at minst 50 % av fremtidige inntekter fra investeringen er eksportrelatert. GIEK garanterer kun for lån som gis til investeringer i anleggsmidler i Norge. Internasjonaliseringsgarantien er ment å bidra til omstilling av fastlandsindustrien, slik at prosessanlegg til olje- og gassindustri, eiendomsutvikling og rene infrastrukturprosjekter faller utenfor.

Stadig flere bransjer benytter seg av GIEKs tilbud. Legemiddelprodusenten Curida ble den første fra legemiddelbransjen. 

Se flere referanseprosjekter

Fordeler ved å benytte GIEK-garanti:

GIEK kan avhjelpe finansieringsbehov både hos eksportør og kjøper, i visse tilfeller også når kjøper er norsk. I tilfeller hvor eksporten går fra et utenlandsk datterselskap kan man også søke om garanti. 

GIEKs garantier har høy sikkerhet (AAA) og avlaster banker og gir en langsiktig finansiering. 

  • Du får økt konkurransekraft ved å kunne tilby din utenlandske kunde langsiktig finansiering
  • Du og banken din er trygge på å få betalt
  • Banken får lavere kostnader, som igjen gir deg og din kjøper lavere finansieringskostnader
  • Bedret likviditet når du slipper å vente på oppgjør.

Les her for mer informasjon om eksport innen maritim og offshore

Eksportfinansieringen kan dekke både politisk og kommersiell risiko for eksport til de fleste land i verden.

 

Hva koster garantien?

Premien fastsettes avhengig av debitors kredittverdighet og ut fra nedbetalingstid. I de fleste land gjelder OECD minimums premiesatser. Få en indikasjon med vår premiekalkulator. (Gjelder kun for långivergaranti og leverandørkredittgaranti).

 

GIEK og Eksportkreditt Norge

GIEK og Eksportkreditt Norge representerer den norske stat og samarbeider tett om mange eksportkontrakter: GIEK som garantist og Eksportkreditt Norge som långiver.

Både eksportør og deres kunder må søke om lån. GIEK gjør en kredittvurdering av kjøperen. Etter kredittgodkjenning fullfører Eksportkreditt Norge lånetransaksjonen. Lånet utbetales når leveransen finner sted.

Prøv vår tjenestevelger for å finne en garanti eller tjeneste for ditt behov.

 

Garantier som kan passe deg som eksportør

Garantien skal gjøre det litt lettere for norske eksportører å delta i anbudskonkurranser om bistandsfinansierte prosjekt i utviklingsland. Dersom den norske eksportøren ikke vinner noen del av kontrakten vil en del av kostnadene knyttet til tilbudsarbeidet refunderes.

Les mer

En byggelånsgaranti sikrer bankene tilbakebetaling av lån som blir utstedt til norske verft i forbindelse med verftets finansiering av nye skip, eller norske produsenter av havinstallasjoner som for eksempel vindmøllefundamenter. Garantien kan også utstedes i forbindelse med betydelige underleveranser. Garantien hjelper verftet eller produsenten å sikre konkurransedyktig finansiering av påløpende byggekostnader i byggeperioden.

Les mer

Sikrer at eksportøren ikke lider et tap i produksjonsperioden som følge av at utenlandsk kjøper ikke oppfyller kontrakten. Leverandør med kontrakt med kjøper sikrer seg mot at kjøper går konkurs før levering.
Særlig brukt av eksportør som har betydelig produksjonskostnad over lang tid før levering.

Les mer

GIEK kan stille en garanti til en bank som finansierer en bedrifts investeringer i Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport. 

Les mer

Garanti for norske investeringer i utlandet, dekker risiko for ekspropriasjon, krigshandlinger, sivil uro, og lignende (politisk risiko). Garantien er dermed aktuell i land som preges av stor politisk uro og liten forutsigbarhet.

Les mer

Utenlandske kjøper krever enkelte ganger én eller flere garantier av den norske eksportøren. Vi kan hjelpe ved å stille garantier for at leveringen faktisk skjer som avtalt, at innbetalt forskudd kan tilbakebetales dersom eksportøren bryter kontrakten, eller at produktet fungerer som forutsatt når det er levert. Det er eksportørens bank som stiller slike bondgarantier overfor kjøper, men GIEK kan avlaste banken for en del av beløpet (kontragaranti).

Les mer

GIEK stiller garanti som sikrer at eksportøren får betalt til avtalt tid. Garantien gjelder dersom kjøperen går konkurs eller får betalingsproblemer.

Les mer

Garantien kan gis til norske eksportører som trenger finansiering av produksjonskostnader knyttet til en spesifikk kontrakt.

Les mer

Garantier for din kjøper

Felles finansieringsløsning med GIEK og Eksportkreditt Norge AS. Inntil 85 prosent av kontrakten kan lånefinansieres. GIEK kan garantere for inntil 90 prosent av lånet. Nedbetaling over 2 år.

Les mer hos Eksportkreditt Norge

Garanti for inntil 90 prosent av lånefinansiering til kjøpere av norsk eksport. Lånet kan tas opp hos banker (norske og/eller utenlandske) eller Eksportkreditt Norge AS. 

Les mer

Garanti for norske investeringer i utlandet, dekker risiko for ekspropriasjon, krigshandlinger, sivil uro, og lignende (politisk risiko). Garantien er dermed aktuell i land som preges av stor politisk uro og liten forutsigbarhet.

Les mer

Kontakt oss