Vi fremmer din eksport

Vi fremmer eksport fra både små og store bedrifter enten vi garanterer for deg som eksportør, din kjøper eller bank.  Våre garantier kan bidra til å utløse finansiering eller redusere og avlaste tapsrisiko - for bedriften, kjøperen eller banken.

 

Med GIEK garanti:

  • Får du og din kunde bedre forutsetninger for lånefinansiering.
  • Er du og din bank trygge på å få betalt.
  • Får banken lavere kostnader, som igjen kan gi deg og din kjøper lavere finansieringskostnader.

GIEKs garantier har høy sikkerhet (AAA) og avlaster banker og gir en langsiktig finansiering. 

Det gir deg viktige fordeler som:

  • Økt konkurransekraft ved at du kan tilby din kunde langsiktig finansiering.
  • Bedret likviditet når du slipper å vente på oppgjør.
  • Du har et forhold til kunden, mens kunden har et forhold til betalingsforpliktelsen.
  • Vi møter gjerne til din kunde for å redegjøre for kredittordningen fra Norge.

Les her for mer informasjon om eksport innen maritim og offshore

 

Hva kan GIEK garantere for?

Garantiene kan stilles for eksport av norske varer eller tjenester, eller hvis en eksporttransaksjon på annet vis fremmer norsk verdiskaping. 

GIEK kan avhjelpe finansieringsbehovet både til eksportør og til kjøper, i visse tilfeller også når kjøper er norsk. I tilfeller hvor eksporten går fra et utenlandsk datterselskap kan man også søke om garanti. Norske selskaper som investerer i greenfieldprosjekter, kan også søke om garanti, selv om mesteparten av leveransene kommer fra tredjeland. 

Eksportfinansieringen kan dekke både politisk og kommersiell risiko for eksport til de fleste land i verden. Informasjon om vår landholdning ved vurdering av betalingsevnen i ett land finner du under landrisiko.

For å sikre at handelen går forskriftsmessig og innenfor etiske retningslinjer foretar GIEK en grundig kredittverdighet av kjøperen.

Hvis den samlede risikoen er akseptabel gir GIEK et tilbud om garanti. Ved utstedelse av garanti kan handelen gjennomføres som avtalt. Dersom noe går galt utbetaler GIEK under garantien. 

Dersom en norsk eksportkontrakt står i fare for å gå tapt fordi konkurrentene tilbyr bedre finansieringsvilkår, er GIEK fleksibel. Matching er under visse forutsetninger tillatt etter den OECD-tilknyttede eksportfinansieringsavtalen. Risikoen for å bli matchet bidrar til at eksportkredittinstitusjoner holder seg til reglene.

Trenger eksport fra flere næringer

Mens GIEKs garantier tidligere i hovedsak har vært brukt av større aktører innen olje og gass samt skipsbygging, er det klare budskapet til bedriftsledere i små og mellomstore bedrifter at tilbudet fra GIEK gjelder alle som bidrar til eksport, uansett næring.

Se flere referanseprosjekter

Hva koster garantien?

GIEK tar en premie ved utstedelse av garanti, beregnet som en engangspremie,
men mulig som p.a.-premie ved bankmedvirkning på over 20 prosent.

Premien beregnes ut ifra nedbetalingstid fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes av:

  • Kjøpers kredittverdighet: GIEK vurderer kundens kredittverdighet dvs. sannsynligheten for at kunden misligholder.
  • Politiske forhold i kjøpers land: GIEK vurderer risikoen for politisk omstendigheter i kjøpers land som kan føre til mislighold.

Få en indikasjon med vår premiekalkulator 
(Gjelder kun for långivergaranti og leverandørkredittgaranti).

 

GIEK og Eksportkreditt Norge


GIEK og Eksportkreditt Norge representerer den norske stat og samarbeider tett rundt en rekke eksportkontrakter. Vi samarbeider tett om mange eksportkontrakter: GIEK er garantist og Eksportkreditt Norge er långiver.

Både eksportør og deres kunder må søke om lån. GIEK gjør en kredittvurdering av kjøperen. Etter kredittgodkjenning fullfører Eksportkreditt Norge lånetransaksjonen. Lånet utbetales når leveransen finner sted.

Prøv vår tjenestevelger for å finne en garanti eller tjeneste for ditt behov.

Garantier som kan passe deg som eksportør

Garantien skal gjøre det litt lettere for norske eksportører å delta i anbudskonkurranser om bistandsfinansierte prosjekt i utviklingsland. Dersom den norske eksportøren ikke vinner noen del av kontrakten vil en del av kostnadene knyttet til tilbudsarbeidet refunderes.

Les mer

En byggelånsgaranti sikrer bankene tilbakebetaling av lån som blir utstedt til norske verft i forbindelse med verftets finansiering av nye skip, eller norske produsenter av havinstallasjoner som for eksempel vindmøllefundamenter. Garantien kan også utstedes i forbindelse med betydelige underleveranser. Garantien hjelper verftet eller produsenten å sikre konkurransedyktig finansiering av påløpende byggekostnader i byggeperioden.

Les mer

Sikrer at eksportøren ikke lider et tap i produksjonsperioden som følge av at utenlandsk kjøper ikke oppfyller kontrakten. Leverandør med kontrakt med kjøper sikrer seg mot at kjøper går konkurs før levering.
Særlig brukt av eksportør som har betydelig produksjonskostnad over lang tid før levering.

Les mer

GIEK kan stille en garanti til en bank som finansierer en bedrifts investeringer i Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport. 

Les mer

Garanti for norske investeringer i utlandet, dekker risiko for ekspropriasjon, krigshandlinger, sivil uro, og lignende (politisk risiko). Garantien er dermed aktuell i land som preges av stor politisk uro og liten forutsigbarhet.

Les mer

Utenlandske kjøper krever enkelte ganger én eller flere garantier av den norske eksportøren. Vi kan hjelpe ved å stille garantier for at leveringen faktisk skjer som avtalt, at innbetalt forskudd kan tilbakebetales dersom eksportøren bryter kontrakten, eller at produktet fungerer som forutsatt når det er levert. Det er eksportørens bank som stiller slike bondgarantier overfor kjøper, men GIEK kan avlaste banken for en del av beløpet (kontragaranti).

Les mer

GIEK stiller garanti som sikrer at eksportøren får betalt til avtalt tid. Garantien gjelder dersom kjøperen går konkurs eller får betalingsproblemer.

Les mer

Garantien kan gis til norske eksportører som trenger finansiering av produksjonskostnader knyttet til en spesifikk kontrakt.

Les mer

Garantier for din kjøper

Felles finansieringsløsning med GIEK og Eksportkreditt Norge AS. Inntil 85 prosent av kontrakten kan lånefinansieres. GIEK kan garantere for inntil 90 prosent av lånet. Nedbetaling over 2 år.

Les mer hos Eksportkreditt Norge

Garanti for inntil 90 prosent av lånefinansiering til kjøpere av norsk eksport. Lånet kan tas opp hos banker (norske og/eller utenlandske) eller Eksportkreditt Norge AS. 

Les mer

Garanti for norske investeringer i utlandet, dekker risiko for ekspropriasjon, krigshandlinger, sivil uro, og lignende (politisk risiko). Garantien er dermed aktuell i land som preges av stor politisk uro og liten forutsigbarhet.

Les mer