GIEKs styrende dokumenter og rapporter

Det er Stortinget som i statsbudsjettet fastsetter de økonomiske rammene og beslutter de overordnede målene for GIEKs virksomhet.

Tildelingsbrevet er det årlige styringsinstrumentet fra NFD til GIEK, og sendes etter at statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav, samt gir enkelte faglige føringer og konkrete oppdrag.

GIEKs myndighet og ansvar reguleres av Hovedinstruks for styringen av GIEK og regelverk for GIEKs garantiordninger.

 

Gjeldende styringsdokumenter

Tildelingsbrev for 2021 (pdf)
Tildelingsbrev for 2020 (pdf)
Tillegg til tildelingsbrev for 2020 - 22.7.2020 (pdf)
Tillegg til tildelingsbrev for 2020 - 18.12.2020 (pdf)
Tildelingsbrev for 2021 (pdf)

Hovedinstruk (15.12.2020) (pdf)
Regelverk for garantiordningene (20.6.2020) (pdf)
Regelverk for garantiordningene (1.1.2021) (pdf)

Oppdragsbrev i forbindelse med Korona-krisen

Tillegg til tildelingsbrev 2020 - Etablering og forvaltning av midlertidig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring.
Forvaltning av garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter – oppdrag til GIEK (pdf)
Forvaltning av garantiordning for luftfarten – oppdrag til GIEK
Gå til rapportside for bruk av lånegarantiordningen.

Statlig garantiordning for pakkereisearrangører:

•    Tillegg til tildelingsbrev for ordningen
•    Retningslinjer
•    ESAs vedtak 

 

Årsapporter

Utstedte garantier

GIEK publiserer nøkkelinformasjon på etter at en garanti er utstedt. Nøkkelinformasjonen inkluderer navn på eksportør, varetype, garantert beløp og dato for utstedelse av garantien. Garantimottaker har bekreftet overfor GIEK samtykke til offentliggjøring.

Last ned vår sist oppdaterte oversikt over utstedte garantier.

Anskaffelser i GIEK

GIEK er underlagt det offentlige anskaffelsesregelverket. 
GIEK ønsker å samarbeide med konkurransedyktige leverandører som kan bidra til en positiv utvikling for selskapet. I 2016 kjøpte GIEK varer og tjenester for om lag 50 millioner kr.
Anskaffelsene gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, og foregår gjennom et samarbeid mellom fagavdelingene og anskaffelsesseksjonen.