GIEKs styrende dokumenter og rapporter

Det er Stortinget som i statsbudsjettet fastsetter de økonomiske rammene og beslutter de overordnede målene for GIEKs virksomhet.

Tildelingsbrevet (pdf) er det sentrale styringsinstrumentet fra NFD til GIEK, og sendes årlig etter at statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav.

NFD fastsetter hovedinstruks (pdf) og regelverk for garantiordningene (pdf).

 

 

Årsapporter

Evalueringer

Oslo Economics, BDO og Erik Holtedahl (2017) "Evaluering av GIEK og Eksportkreditt Norge"

Evalueringa blei satt i gang våren 2017 for å få innblikk i verksemdene si måloppnåing, om ressursbruken er effektiv og om heile det offentlege eksportfinansieringstilbodet fungerer godt.

Menon (2016) "GIEK sine ringvirkninger"

Ved å stille garantier til finansiering for utenlandske kjøpere av norske varer og tjenester, hjelper GIEK til med å realisere norsk eksport. Basert på undersøkelser blant norske eksportbedrifter som benytter seg av GIEK sine tjenester, estimerer vi at GIEK har bidratt til å realisere eksport på over 27 milliarder kroner i 2016.

Menon (2014) "Hvor mye og på hvilken måte bidrar GIEK til norsk eksport?".

Menon har evaluert GIEK. Evalueringen viser at GIEK har stor relevans for det eksporterende næringsliv. Det har vært sterk økning i etterspørselen etter garantier. Garantiene har en betydelig addisjonell effekt. Uten GIEKs tilbud ville norsk eksport i 2012 vært 23 miliarder kroner lavere. Dette viser imidlertid kun kortsiktig effekt. Uten GIEK ville flere eksportbedrifter trolig flyttet virksomhet ut fra Norge.

Utstedte garantier

GIEK publiserer nøkkelinformasjon på etter at en garanti er utstedt. Nøkkelinformasjonen inkluderer navn på eksportør, varetype, garantert beløp og dato for utstedelse av garantien. Garantimottaker har bekreftet overfor GIEK samtykke til offentliggjøring.

Last ned vår sist oppdaterte oversikt over utstedte garantier.