Tildelingsbrevet (pdf) er det sentrale styringsinstrumentet fra NFD til GIEK, og sendes årlig etter at statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav.

NFD fastsetter hovedinstruks (pdf) og regelverk for garantiordningene (pdf).

 

 

Rapporter

Års- og tertialrapporter

Her kan du laste ned GIEKs siste års- og tertialrapporter. 2015 er sist år med tertialrapportering.

Evalueringer

Menon (2014) "Hvor mye og på hvilken måte bidrar GIEK til norsk eksport?".

Menon har evaluert GIEK. Evalueringen viser at GIEK har stor relevans for det eksporterende næringsliv. Det har vært sterk økning i etterspørselen etter garantier. Garantiene har en betydelig addisjonell effekt. Uten GIEKs tilbud ville norsk eksport i 2012 vært 23 miliarder kroner lavere. Dette viser imidlertid kun kortsiktig effekt. Uten GIEK ville flere eksportbedrifter trolig flyttet virksomhet ut fra Norge.

Menon (2016) "GIEK sine ringvirkninger"

Ved å stille garantier til finansiering for utenlandske kjøpere av norske varer og tjenester, hjelper GIEK til med å realisere norsk eksport. Basert på undersøkelser blant norske eksportbedrifter som benytter seg av GIEK sine tjenester, estimerer vi at GIEK har bidratt til å realisere eksport på over 27 milliarder kroner i 2016.

Utstedte garantier

GIEK publiserer nøkkelinformasjon på etter at en garanti er utstedt. Nøkkelinformasjonen inkluderer navn på eksportør, varetype, garantert beløp og dato for utstedelse av garantien. Garantimottaker har bekreftet overfor GIEK samtykke til offentliggjøring.

Last ned oversikt over utstedte garantier per 09.10.2017.