GIEKs styrende dokumenter og rapporter

Det er Stortinget som i statsbudsjettet fastsetter de økonomiske rammene og beslutter de overordnede målene for GIEKs virksomhet.

Tildelingsbrevet (pdf) er det sentrale styringsinstrumentet fra NFD til GIEK, og sendes årlig etter at statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav.

NFD fastsetter hovedinstruks (pdf) og regelverk for garantiordningene (pdf).

 

 

Årsapporter

Evalueringer

Oslo Economics, BDO og Erik Holtedahl (2017) "Evaluering av GIEK og Eksportkreditt Norge"

Evalueringa blei satt i gang våren 2017 for å få innblikk i verksemdene si måloppnåing, om ressursbruken er effektiv og om heile det offentlege eksportfinansieringstilbodet fungerer godt.

Utstedte garantier

GIEK publiserer nøkkelinformasjon på etter at en garanti er utstedt. Nøkkelinformasjonen inkluderer navn på eksportør, varetype, garantert beløp og dato for utstedelse av garantien. Garantimottaker har bekreftet overfor GIEK samtykke til offentliggjøring.

Last ned vår sist oppdaterte oversikt over utstedte garantier.

Anskaffelser i GIEK

GIEK er underlagt det offentlige anskaffelsesregelverket. 
GIEK ønsker å samarbeide med konkurransedyktige leverandører som kan bidra til en positiv utvikling for selskapet. I 2016 kjøpte GIEK varer og tjenester for om lag 50 millioner kr.
Anskaffelsene gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, og foregår gjennom et samarbeid mellom fagavdelingene og anskaffelsesseksjonen.