GIEKs styrende dokumenter og rapporter

Det er Stortinget som i statsbudsjettet fastsetter de økonomiske rammene og beslutter de overordnede målene for GIEKs virksomhet.

Tildelingsbrevet (pdf) er det sentrale styringsinstrumentet fra NFD til GIEK, og sendes årlig etter at statsbudsjettet er vedtatt i Stortinget. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav.

Tillegg til tildelingsbrev for 2020.

NFD fastsetter hovedinstruks (pdf) og regelverk for garantiordningene (pdf).

 

Oppdragsbrev i forbindelse med Korona-krisen

Tillegg til tildelingsbrev 2020 - Etablering og forvaltning av midlertidig garantiordning for re-forsikring av kredittforsikring.

Forvaltning av garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter –
oppdrag til GIEK
 (pdf)

Forvaltning av garantiordning for luftfarten – oppdrag til GIEK

Gå til rapportside for bruk av lånegarantiordningen.

 

Årsapporter

Utstedte garantier

GIEK publiserer nøkkelinformasjon på etter at en garanti er utstedt. Nøkkelinformasjonen inkluderer navn på eksportør, varetype, garantert beløp og dato for utstedelse av garantien. Garantimottaker har bekreftet overfor GIEK samtykke til offentliggjøring.

Last ned vår sist oppdaterte oversikt over utstedte garantier.

Anskaffelser i GIEK

GIEK er underlagt det offentlige anskaffelsesregelverket. 
GIEK ønsker å samarbeide med konkurransedyktige leverandører som kan bidra til en positiv utvikling for selskapet. I 2016 kjøpte GIEK varer og tjenester for om lag 50 millioner kr.
Anskaffelsene gjennomføres i henhold til Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser, og foregår gjennom et samarbeid mellom fagavdelingene og anskaffelsesseksjonen.