GIEK for banker

GIEK er et supplement til det kommersielle finansmarkedet, og våre garantier gir bankene støtte. Vi hjelper små og store, norske, nordiske og internasjonale banker. Med våre garantier øker bankens utlånskapasitet og behovet for kapitaldekning går ned. Det gjør det enklere å innvilge lån eller kreditter.

Banker, Eksportkreditt Norge og andre finansinstitusjoner er viktige partnere når GIEK utsteder eksportgarantier på vegne av den norske stat. Garantiene utstedes overfor långiver, som kan være Eksportkreditt Norge, kommersielle banker og andre finansinstitusjoner.

KORONA-krise: Økt risikoavlastning fra GIEK

Fra mars 2020 vil GIEK ha mulighet for økt risikoavlastning på en rekke relevante garantier for norske banker. For nye saker kan GIEK tilby opp mot 75% dekning av risiko.

Dette gjelder for Internasjonaliseringsgaranti, ProduksjonslånsgarantiRemburs og kontragarantier (forskuddsgarantier, fullførelselsgarantier, reklamasjonsgarantier o.l.).

Tiltaket er igangsatt for å oppfordre norske banker til å stille garantier på vegne av norske bedrifter samt bidra med nødvendig arbeidskapital og investeringslån for å fremme norsk eksport.

Vi kan hjelpe bankene med

Risiko – vi kan ta risikoen på hele eller deler av et lån gitt i forbindelse med en eksportransaksjon eller i forbindelse med bygging av skip eller andre installasjoner til havs ved norske verft.

Sikkerhet – vi garanterer for at banken får oppgjør. Vi stiller garanti i forbindelse med lån til kjøpere og en rekke andre garantistillelser i forbindelse med eksport.

Utlånskapasitet – en statlig garanti fra GIEK, som er ratet AAA/Aaa, kan redusere kapitaldekningsbehovet og øke utlånskapasiteten. Med økt utlånskapasitet får banken mulighet til å nå flere bedrifter.

Bedre tilbud til kunden – redusert risikopåslag gjør det mulig for banken å gi et bedre finansieringstilbud slik at kunden kan realisere sine internasjonale ambisjoner. 

Landrisiko  vi gjør grundige vurderinger av etikk og bærekraft.

Et samarbeid mellom bank og GIEK er også en fordel for bankens kunder som ønsker å eksportere eller kjøpe norsk. Vi har et stort og kompetent miljø av analytikere, advokater, rådgivere på finansiering og eksperter på samfunnsansvar.

Våre vilkår

  • Vi deltar på samme vilkår som bankene (sikkerhet og finansielle covenants med mer).
  • Vi kan delta i både sikrede og usikrede lånefasiliteter.
  • Vi følger OECD-regelverket, som definerer maksimal løpetid, minimumspremier og nedbetalingsprofil, avhengig av type prosjekt.
  • Vi kan delta med en stor andel i en fasilitet.
  • Vi garanterer for lån i ulike valutaer.

GIEK er et eksportkredittbyrå som forholder seg til et internasjonalt rammeverk av lignende institusjoner.

- GIEK er en veldig viktig samarbeidspartner for oss på internasjonale prosjekter fordi de finansieringsløsningene vi finner sammen med GIEK gjør det enklere for oss å ta vår andel av risikoen, sier Vibeke Solberg Forås, Regionbanksjef Næringsliv i Sparebank1 SMN

 

Se flere referanseprosjekter

Hva koster det for låntaker?

GIEK tar en premie ved utstedelse av garanti. Premien vil reflektere bankens pris i saker med bankmedvirkning. Samtidig må vi i våre langsiktige långivergarantier ta hensyn til OECDs minimumspremier. Når GIEKs risikopunkt befinner seg i OECDs såkalte landgruppe 1-7, er minimumspremiene administrativt fastsatt, mens de i høyinntektsland (dvs. OECD landgruppe 0) skal basere seg på konkrete markedsobservasjoner.

Når GIEK i høyinntektsland deltar på samme kredittvilkår som banker i syndikater hvor det foreligger førsteprioritetspant og hvor bankenes risikoavdekning utgjør minst 25%, følger OECDs minimumspremie direkte av bankens marginer. Dersom bankens margin er basert på en kort marginbindingstid, følger det at GIEK ved evt. reprising må følge bankens pris oppover. Samtidig er vi forhindret fra å reprise nedover i løpet av garantiens løpetid.

Minimumspremien i landgruppe 1-7, fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes bl.a. av:

  • Landrisiko: Her inngår politiske- sikkerhetsmessige, juridiske, og makroøkonomiske forhold som kan hindre eller vanskeliggjøre tilbakebetalingen av et lån. 
  • Kjøpers kredittverdighet: GIEK vurderer kundens kredittverdighet, dvs. den antatte sannsynligheten for at kunden misligholder sine forpliktelser. I premiekalkulatoren fremkommer kjøpers kredittverdighet på en standard ratingskala fra AAA til B-.

GIEK tar også sine andeler av etableringsgebyr (upfront fee) og beredskapsprovisjon (commitment fee).

Få en indikasjon med vår premiekalkulator (långivergaranti og leverandørkredittgaranti over to år).

Aktuelle garantier for banker

En byggelånsgaranti sikrer bankene tilbakebetaling av lån som blir utstedt til norske verft i forbindelse med verftets finansiering av nye skip, eller norske produsenter av havinstallasjoner som for eksempel vindmøllefundamenter. Garantien kan også utstedes i forbindelse med betydelige underleveranser. Garantien hjelper verftet eller produsenten å sikre konkurransedyktig finansiering av påløpende byggekostnader i byggeperioden.

Les mer

GIEK kan stille en garanti til en bank som finansierer en bedrifts investeringer i Norge. Investeringen må direkte eller indirekte føre til eksport. 

Les mer

Garanti for norske investeringer i utlandet, dekker risiko for ekspropriasjon, krigshandlinger, sivil uro, og lignende (politisk risiko). Garantien er dermed aktuell i land som preges av stor politisk uro og liten forutsigbarhet.

Les mer

Utenlandske kjøper krever enkelte ganger én eller flere garantier av den norske eksportøren. Vi kan hjelpe ved å stille garantier for at leveringen faktisk skjer som avtalt, at innbetalt forskudd kan tilbakebetales dersom eksportøren bryter kontrakten, eller at produktet fungerer som forutsatt når det er levert. Det er eksportørens bank som stiller slike bondgarantier overfor kjøper, men GIEK kan avlaste banken for en del av beløpet (kontragaranti).

Les mer

GIEK stiller garanti som sikrer at eksportøren får betalt til avtalt tid. Garantien gjelder dersom kjøperen går konkurs eller får betalingsproblemer.

Les mer

Garanti for inntil 90 prosent av lånefinansiering til kjøpere av norsk eksport. Lånet kan tas opp hos banker (norske og/eller utenlandske) eller Eksportkreditt Norge AS. 

Les mer

Garantien kan gis til norske eksportører som trenger finansiering av produksjonskostnader knyttet til en spesifikk kontrakt.

Les mer

GIEK kan garantere for bekreftede remburser utstedt i forbindelse med eksport av norske varer og tjenester fra Norge. GIEKs garanti overfor banken gjelder for en del av beløpet (kontragaranti).

Les mer