Skip og mobile offshore enheter

GIEK klassifiserer alle transaksjoner uavhengig av type prosjekt og hvor de skal gjennomføres iht. retningslinjene. Dette inkluder også skip og mobile offshore enheter. I de mest risikable transaksjonene skal det i utgangspunktet kreves en Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). Av naturlige årsaker kan dette være vanskelig gjennomførbart for skip og mobile offshore enheter så fremt de ikke skal på en lang kontrakt til en fast lokalisering. Enhetens tekniske kvaliteter og eier/operatørs ledelses og sikkerhetssystemer vil derfor tillegges stor vekt.

Vi vurderer risiko knyttet til både konstruksjons og driftsfasen. Når det gjelder forhold ved bygging på utenlandske verft, vurderer vi systemer og praksis på verftet knyttet til internasjonale standarder. Dette inkluderer blant annet tvangsarbeid, barnearbeid, bruk av utenlandsk arbeidskraft (fremmedarbeidere), oversikt over forhold for innleide underleverandører, retten til å organisere seg og løfte kritikkverdige forhold, implementering av nasjonale arbeidsmiljølover og generelle HMS-forhold.

Hvis det blir oppdaget alvorlige brudd på internasjonale eller nasjonale lover/regler, eller tvangsarbeid, barnearbeid, alvorlig brudd på HMS e.l. så må forbedringstiltak gjennomføres umiddelbart. Hvis tiltak ikke blir implementert kan finansering bli forsinket eller søknaden avslått. Andre forbedringsområder må håndteres over lengere tid. GIEK ønsker å bidra til forbedringer over tid. Det forventes at utenlandske verft har en god dialog med kunden samt GIEK og at det foreligger en tilfredsstillende tiltaksplan som følges opp av kunden og ettersees av GIEK.