Industrielle prosjekter og leveranser (ikke-maritime)

GIEK mottar et bredt spekter av søknader for fastlandsnæringsprosjekter. Risikobildet kan variere mye mellom prosjektene, også for samme type produkt i forskjellige land og for lignende prosjekter i samme land.

Søkeren har primær ansvar for å ha tilgjengelig informasjon om miljømessige og sosiale risikoer og virkninger knyttet til prosjektet og dets anlegg, samt risikoer i verdikjeder. GIEK vil gi veiledning om hvilken type informasjon som er relevant og kan, med godkjennelse fra søkeren, ta direkte kommunikasjon med tekniske eksperter fra motparten for å lette prosessen. Mengden informasjon som kreves vil variere avhengig av type eksport, prosjekt og land som er involvert.

Søkeren må ha følgende informasjon tilgjengelig:

 • En menneskerettighetsrisikovurdering av potensielle risikoer knyttet til transaksjonen/prosjektet

 • Informasjon om kvalitetsstyringssystemer og sertifisering, samt nasjonale tillatelser og godkjenninger av prosjektet/anlegget der det er relevant

 • Arbeids- og innkjøpsretningslinjer (inkludert rettlingslinjer relatert til underleverandører der det er relevant)

 • Helse- og sikkerhetsretningslinjer og –systemer (inkludert OHSAS 18001-sertifisering)

 • Rettlingslinjer og prosedyrer for interessentdialog og klageadgang. Informasjon om verdikjeden og underleverandører

 • Informasjon vedrørende eventuelle tilknyttede anlegg (f.eks. veier, rørledninger, overføringslinjer osv. som må bygges som følge av prosjektet).

Er eksporten til et eksisterende anlegg? Vi må da vite følgende:

 • Vil eksporten medføre store endringer i ressursbruk, produksjon, økt utslipp til luft/vann/jord, eller medføre reduksjon i antall ansatte?

 • Er anleggets beliggenhet lokalisert i eller i nærheten av sårbare landområder? (Dvs. nasjonalparker, RAMSAR, kystområder)

 • Påvirker arbeidet miljøet? (Dvs. gruvedrift, skogbruk osv.)

 • Helse og sikkerhets historikk og om det har vært protester og/eller tvister.

Er eksporten en liten levering til et større prosjekt?

 • GIEK trenger all tilgjengelig informasjon vedrørende miljømessige og sosiale faktorer knyttet til prosjektet. Vi forventer også at søker forsøker å anskaffe kontaktinformasjon til motparter som GIEK kan kommunisere direkte med.

 • Dersom eksportøren ikke har klart å anskaffe påkrevd informasjon, vil GIEK evaluere transaksjonen basert på den informasjonen som er tilgjengelig og egen due dilligens. Dersom risikoen således vurderes for stor og dialog med motparter for å redusere risikoen ikke er mulig, vil søknaden få avslag.

Er dette et Greenfield-prosjekt?

 • Det kreves en Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) og Environmental and Social Action Plan (ESAP) (Action Plan) for kategori A prosjekter og tilsvarende informasjon for kategori B prosjekter. Rapportene kan kreve tilleggsinformasjon eller studier med mindre de oppfyller internasjonale standarder (IFC Performance Standards). Kontakt GIEK så tidlig som mulig for rådgivning vedrørende omfanget av ESIA og ekspertisen som eventuelle konsulenter bør ha.

 • Søkeren må demonstrere at prosjektet har styringssystemer i samsvar med IFC Performance Standards, og at har alle relevante nasjonale tillatelser og godkjenninger.

 • En ESMP (Environmental and Social Management Plan) er nødvendig i alle A-prosjekter og enkelte B-prosjekter, avhengig av innvirkningens art og omfang. Rapportering til GIEK basert på ESMP kan påkreves.

 • Det er ikke alltid mulig for prosjektfordeltakerne å oppfylle alle kravene før en garanti er gitt. I de tilfeller hvor det gjenstår punkter som ikke kan løses før utstedelse, vil garantien bli gitt under visse vilkår i lånedokumentasjonen. Brudd på vilkårene kan føre til forsinkelse i utbetalingen eller i tilfeller der man ikke finner en løsning, en misligholdssituasjon.

 • GIEK forbeholder seg retten til å vurdere prosjekter der rapportering til GIEK er påkrevd gjennom:

  • evaluering utført av en uavhengig tredjepart

  • evaluering av en godkjent tredjepartskonsulent

  • GIEKs egne vurderinger i form av inspeksjon på stedet og/eller via innleid eksperter.

 • ESIA og informasjon om A- og B-prosjekter må publiseres på GIEKs nettside. ESIA for kategori A-prosjekter bør publiseres minst 30 dager før en godkjennelse av utstedelse av en garanti.