Etiske retningslinjer

GIEK utsteder garantier som forplikter den norske stat, og GIEK er dermed gitt både myndighet og tillit. Det er viktig å verne om GIEKs omdømme og bidra til at alle ansatte og styrets medlemmer har høy etisk bevissthet og integritet.

GIEKs etiske prinsipper skal bidra til at det skapes en felles holdning til etiske problemstillinger. De skal også tjene som grunnlag og ramme for mer detaljerte rutiner som fastsettes av GIEKs ledelse. Det er GIEKs styre som godkjenner GIEKs etiske prinsipper.

GIEKs medarbeidere skal bidra til at tilliten og anseelsen til GIEK blir ivaretatt ved å holde en høy etisk standard, opptre samfunnsansvarlig og etterleve gjeldende lover og regler. Vi plikter å opptre lojalt overfor GIEK både i og utenfor tjenesten.

Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å bidra til at GIEKs omdømme blir ivaretatt. Dette innebærer et krav om å opptre etisk forsvarlig samt å avstå fra ulovlige handlinger og annen tjenesteforsømmelse som kan svekke GIEKs anseelse.

GIEKs ledelse skal sørge for at alle GIEKs ansatte og styrets medlemmer har tilgang til, og kunnskap om de etiske retningslinjer. Den enkelte har selv ansvar for å sette seg inn i, og for å følge retningslinjene.