Ansvarlig långivning

GIEK bidrar til å realisere gode prosjekt i fattige land ved å vurdere prosjektets utviklingsfremmende effekt, og påse at det ikke er i konflikt med norsk bistandspolitikk.

GIEK's normale kredittvurderingsprosess sikrer at saker som får tilbud om garanti har blitt vurdert til å være godt fundert når det gjelder leveransedyktighet, inntjening og evne til å bære gjeld. Når det gjelder salg til fattige land, der staten kan tenkes å ha mindre administrativ kapasitet, vil GIEK være spesielt vaktsom og påse at transaksjonen er utviklingsmessig forsvarlig.

OECD har utarbeidet retningslinjer til bruk ved vurdering av nye kreditter til land med begrenset kapasitet til å ta opp nye lån. Dette går kort sagt ut på at GIEK kun vil gi garanti dersom prosjektet er innenfor mottakerlandets økonomiske og sosiale strategi. GIEK vil også forsikre seg om at prosjektet ikke er i konflikt med landets forpliktelser til IMF og Verdensbanken. Slike begrensninger gjelder omlag 60 land og omfatter bare transaksjoner med offentlige kjøpere, statseide selskap og transaksjoner der statlig motgaranti foreligger.

GIEK følger OECD-prinsippene om ansvarlig långiving ("sustainable lending"). Regelverket inneholder blant annet krav om at eksportlån til enkelte land skal inneholde et gaveelement (minimum grant element for external financing). Noen land som har krav til gaveelement kan likevel ta opp kommersielle lån, men kun innenfor bestemte grenser. Siden Norge ikke tilbyr eksportlån med gaveelement, såkalt bundet bistand, kan GIEK kun tilby garantier dersom IMF-avtalene åpner for begrensede kommersielle lån.

Listen over land som omfattes av "sustainable lending"-reglene finner du her.