A- og B-prosjekter

GIEK offentliggjør informasjon om A og B-prosjekter som har søkt om eksportfinansiering, og som faller innunder OECDs Common Approaches. Konsekvensutredninger (ESIA) for prosjekter i kategori A publiseres minst 30 dager før utstedt garanti.

Alle prosjekter er åpne for innsigelser fra alle som er interessehavere i prosjektet. Vi ber om at innsigelser eller klager sendes til: stakeholder.feedback@giek.no

 

Prosjekter under vurdering

Publisert 1. mars 2021

Dogger Bank offshore vindprosjekt: Kategori A

Prosjektet ligger utenfor Yorkshire-kysten i England. Dogger Bank A (fase 1) har et areal på 515 km², og Dogger Bank B (fase 2) et område på 599 km², begge ligger 131 km fra nærmeste landpunkt. Hver fase vil ha en kapasitet på 1,2GW, til sammen 2,4GW. Prosjektet vil gi et betydelig bidrag til fornybar elektrisitet i Storbritannia.

GIEK hadde en foreløpig klassifisering av prosjektet som kategori B, basert på prosjektvurderingen fra de uavhengige konsulentene og prosjektets risikoprofil. Basert på diskusjoner i OECD- gruppen er dette prosjektet er nå klassifisert som kategori A. Gitt prosjektets art, har due diligence- og rapporteringskravene vært de samme gjennom hele prosessen som om dette var et A-prosjekt utenom kravet om kunngjøring på websidene av prosjektet 30 dager før godkjenning av finansiering.

Miljø- og sosial konsekvensanalyse (ESIA) og et ikke-teknisk sammendrag av prosjektet er tilgjengelig her: https://doggerbank.com/

Prosjektet har ingen store negative ikke-reversible miljømessige og sosiale effekter, men det berørte området er stort.

Dokumentasjon og informasjonskrav i Storbritannia for denne typen prosjekter er omfattende med en "Nationally Significant Infrastructure Project (NSIP)" -prosess som inkluderer grunnleggende miljø- og sosiale studier, innspill fra frivillige organisasjoner, miljø- og sosiale konsekvensanalyser, avbøtende og oppfølgingsplaner samt overvåking og rapportering. Det er også strenge krav til styringssystemer, sikkerhetskrav og avvikling av området. GIEK har en tett dialog med involverte parter der vi har direkte finansiering for å sikre at risiko og påvirkning håndteres i tråd med internasjonale standarder.

 

Publisert 7. desember 2020

Kategori B: Ningbo landbasert lakseoppdrett

Nordic Aqua (Ningbo) har omsøkt finansiering av et landbasert oppdrettsanlegg i Ningbo, Kina for produksjon av fullvoksen atlantisk laks for salg på det kinesiske markedet. GIEK er søkt om å delta i første fase av prosjektet, der mål er produksjon og salg av 4000 tonn laks i året. Anlegget skal plasseres i et industriområde, der lokale myndighetene skal sørge for selve bygningsmassen.  Det er foretatt en aktsomhetsvurdering mht miljø og sosiale forhold av en konsulent, samt utredninger iht lokal lovgivning. For mer informasjon kontakt sbr@giek.no.

 

Kategori B :  Seagreen Vindpark

GIEK deltar i finansieringen av Seagreen Windfarm.  Vindparken ligger ca 50 km fra kysten av Firth of Forth i UK.  Kapasiteten er på 1,075 MW med 114 turbiner med 10 MW kapasitet. Konstruksjonsfase er fra 2020 til 2023.

Aktsomhetsvurderinger mht miljø og sosiale forhold er foretatt i henhold til GIEKs policy og lokal lovgivning, IFC Performance Standards og OECD Common Approaches.

EIA er tilgjengelig her:  Read the EIA report here

 

Publisert 9. september 2020

Kategori B

Dogger Bank A og B

GIEK vil delta i finansieringen av Dogger Bank A og B (skiftet navn fra Creyke Beck A og B i 2020) havvindkraftprosjekter. Kapasiteten på 1.2 GW for hver av prosjektene representere et viktig bidrag til fornybar produksjon av energi i UK. Miljøvurderingen er felles for begge prosjektene.

Dogger Bank A: Område er 515km² og 131km fra land ved nærmeste punkt

Dogger Bank B: Område er 599km² og 131km fra land ved nærmeste punkt

GIEK deltar i finansieringen på bakgrunn av norske leveranser til prosjektet.

Det er få miljøsensitive områder og ingen “critical habitats” som blir berørt. Dokumentasjons- og informasjonskrav i UK for denne type prosjekt er omfattende med bl.a. en “Nationally Significant Infrastructure Project (NSIP)” prosess som inkluderer baseline miljø studier, input fra NGOs, tiltaks og oppfølgingsplaner, rapportering, social impact, kvalitetssystemer, krav til sikkerhet, og til slutt avvikling (decomissioning). Strømkablingen på land er ca. 30 km lang og gravet ned.

Prosjektet er stort, men påvirkning på miljø og samfunnet er begrenset og reversibelt.

I henhold til OECDs Common Approaches on Environmental and Social Due Diligence er dette prosjektet kategorisert som kategori B.

Environmental Impact Assessment og andre dokumenter er tilgjengeliggjort:

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/projects/yorkshire-and-the-humber/dogger-bank-creyke-beck/;  og https://doggerbank.com/

Publisert 20 november 2019

Kategori : A

GIEK vil delta i finansieringen av Changfang Xidao havvindkraftprosjekt 11- 25 km utenfor vestkysten av Taiwan. Prosjektet vil bidra med en kapasitet på ca 600 MW og vil representere et viktig bidrag til fornybar produksjon av energi i Taiwan.

GIEK deltar i finansieringen på bakgrunn av norske leveranser til prosjektet. «Copenhagen Infrastructure Partner Fond» står som utvikler av prosjektet.

I henhold til OECDs Common Approaches on Environmental and Social Due Diligence er dette prosjektet kategorisert som kategori A.

Environmental and Social Impact Assessment (EISA) er etablert og tilgjengeliggjort:

https://eiadoc.epa.gov.tw/EIAWEB/10.aspx?hcode=1060631A&srctype=0

https://eiadoc.epa.gov.tw/EIAWEB/10.aspx?hcode=1060581A&srctype=0

GIEK gjennomfører for tiden sammen med andre lands eksportkreditt institusjoner en vurdering av prosjektet mot relevante lover og forskrifter samt evaluering av prosjektet mot OECD Common Approaches på miljø – og sosial due diligence.based upon Norwegian deliveries to the project. «Copenhagen Infrastructure Partners» står som utvikler av prosjektet.

 

Prosjekter med utstedt garanti

1. NACAOME II Agua Fria solkraftprosjekt, Honduras (A)

2. 25 MW gasskraftverk, Myanmar (B)

3. Belwind II, offshore vindpark Belgia (A)

4. Abul Khair Group - kraftverk basert på gass, Bangladesh (B)

5. LignoTech Florida (category B):