Bærekraft

GIEK ønsker å være en god rådgiver for våre kunder, og dermed hjelpe dem med å redusere risiko i sin virksomhet.

 

Hva GIEK gjør

GIEK følger internasjonale standarder for miljø og sosiale forhold som omhandler arbeid og menneskerettigheter. GIEK vurderer alle søknader ut fra sosial- og miljørisiko, virkninger og konsekvenser.

GIEK følger disse internasjonale standardene:

 • OECDs Common Approaches for offisielt støttet eksportkreditt, miljø og samfunns due diligence (2016).
 • FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter.
 • IFC Performance Standards (2012) og Verdensbankens retningslinjer for miljø, helse og sikkerhet (HMS retningslinjer).

I GIEKs gjennomgang (due diligence) tas det hensyn til klager mot norske selskaper registret hos Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv (NCP) for OECD, og til bedriftenes vilje til å samarbeide med kontaktpunktet.

 

Forventninger til våre kunder

Det er forventet at våre kunder, som en del av sin egen due diligence, har gjort en vurdering av sosiale (inkludert arbeid og menneskerettigheter) og miljømessige risikoer og konsekvenser knyttet til deres prosjekt eller levering. Våre kunder bør også ha rutiner og kvalitetssystemer på plass for å unngå eller redusere risiko.

I store prosjekter med høy risiko kreves en såkalt ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) i henhold til IFC Performance Standards.

Vi forventer at alle søkere gjør seg kjent med OECD Guidelines for Multinational Enterprises og hvordan de angår deres virksomhet.

 

Nyttige lenker

OECD Common Approaches

UNGP Business and Human Rights

World Bank EHS Guidelines

OECD Guidelines for Multinational Enterprises

National Contact Point Norway (Norges kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv)

 

GIEKs mål er å integrere miljø- og menneskerettigheter i våre risikovurderinger. Vårt mål er å være en rådgivende partner som forenkler styring av risiko og potensielle negative virkninger for å redusere operasjonelle og økonomiske faktorer samt omdømmerisiko knyttet til konkrete prosjekter.

GIEKs policy for miljø og menneskerettigheter samsvarer med norske myndigheters internasjonale forpliktelser og retningslinjer. GIEKs due diligence politikk innenfor miljø- og menneskerettigheter bygger på gjennomføringen av OECDs «Common Approaches (2016)» og operasjonalisering av FNs prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter. GIEKs prosedyre for due diligence av miljø og menneskerettigheter er tilgjengelig her.

GIEK vil vurdere dokumentasjonen fra kunden, samt gjøre en egen vurdering av potensielle risikoer og negative konsekvenser knyttet til den aktuelle transaksjonen. Vår vurdering av prosjektene er basert på gjeldende lokale lover og forskrifter, og relevante internasjonale standarder. De viktigste er den internasjonale finans Corporation (IFC) Performance Standards og Core ILO Labour standarder.

Kundene bør være oppmerksom på den risikoen mulige brudd på miljø, sosiale og menneskerettigheter kan få i egen virksomhet. Det er ventet at de har gjennomført sin egen due diligence for å identifisere potensielle risikoer og konsekvenser, og har dokumentert hvordan de jobber for å forebygge og unngå dette.

For industri, landbaserte prosjekter og faste offshoreprosjekter er en Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) og Handlingsplan (ESAP) ofte nødvendig.

For maritime prosjekter, kreves evalueringer både for konstruksjon og skrogverft for skip. Det kreves også evalueringer som omhandler arbeidskraft, arbeidsforhold, helse og sikkerhet.

GIEK offentliggjør informasjon om A og B-prosjekter som har søkt om eksportfinansiering, og som faller innunder OECDs Common Approaches. Konsekvensutredninger (ESIA) for prosjekter i kategori A publiseres minst 30 dager før utstedt garanti.

Alle prosjekter er åpne for innsigelser fra alle som er interessehavere i prosjektet. Vi ber om at innsigelser eller klager sendes til: stakeholder.feedback@giek.no

 

Prosjekter under vurdering

Publisert 1. mars 2021

Dogger Bank offshore vindprosjekt: Kategori A

Prosjektet ligger utenfor Yorkshire-kysten i England. Dogger Bank A (fase 1) har et areal på 515 km², og Dogger Bank B (fase 2) et område på 599 km², begge ligger 131 km fra nærmeste landpunkt. Hver fase vil ha en kapasitet på 1,2GW, til sammen 2,4GW. Prosjektet vil gi et betydelig bidrag til fornybar elektrisitet i Storbritannia.

GIEK hadde en foreløpig klassifisering av prosjektet som kategori B, basert på prosjektvurderingen fra de uavhengige konsulentene og prosjektets risikoprofil. Basert på diskusjoner i OECD- gruppen er dette prosjektet er nå klassifisert som kategori A. Gitt prosjektets art, har due diligence- og rapporteringskravene vært de samme gjennom hele prosessen som om dette var et A-prosjekt utenom kravet om kunngjøring på websidene av prosjektet 30 dager før godkjenning av finansiering.

Miljø- og sosial konsekvensanalyse (ESIA) og et ikke-teknisk sammendrag av prosjektet er tilgjengelig her: https://doggerbank.com/

Prosjektet har ingen store negative ikke-reversible miljømessige og sosiale effekter, men det berørte området er stort.

Dokumentasjon og informasjonskrav i Storbritannia for denne typen prosjekter er omfattende med en "Nationally Significant Infrastructure Project (NSIP)" -prosess som inkluderer grunnleggende miljø- og sosiale studier, innspill fra frivillige organisasjoner, miljø- og sosiale konsekvensanalyser, avbøtende og oppfølgingsplaner samt overvåking og rapportering. Det er også strenge krav til styringssystemer, sikkerhetskrav og avvikling av området. GIEK har en tett dialog med involverte parter der vi har direkte finansiering for å sikre at risiko og påvirkning håndteres i tråd med internasjonale standarder.

 

Publisert 7. desember 2020

Kategori B: Ningbo landbasert lakseoppdrett

Nordic Aqua (Ningbo) har omsøkt finansiering av et landbasert oppdrettsanlegg i Ningbo, Kina for produksjon av fullvoksen atlantisk laks for salg på det kinesiske markedet. GIEK er søkt om å delta i første fase av prosjektet, der mål er produksjon og salg av 4000 tonn laks i året. Anlegget skal plasseres i et industriområde, der lokale myndighetene skal sørge for selve bygningsmassen.  Det er foretatt en aktsomhetsvurdering mht miljø og sosiale forhold av en konsulent, samt utredninger iht lokal lovgivning. For mer informasjon kontakt sbr@giek.no.

 

Kategori B :  Seagreen Vindpark

GIEK deltar i finansieringen av Seagreen Windfarm.  Vindparken ligger ca 50 km fra kysten av Firth of Forth i UK.  Kapasiteten er på 1,075 MW med 114 turbiner med 10 MW kapasitet. Konstruksjonsfase er fra 2020 til 2023.

Aktsomhetsvurderinger mht miljø og sosiale forhold er foretatt i henhold til GIEKs policy og lokal lovgivning, IFC Performance Standards og OECD Common Approaches.

EIA er tilgjengelig her:  Read the EIA report here

 

Publisert 9. september 2020

Kategori B

Dogger Bank A og B

GIEK vil delta i finansieringen av Dogger Bank A og B (skiftet navn fra Creyke Beck A og B i 2020) havvindkraftprosjekter. Kapasiteten på 1.2 GW for hver av prosjektene representere et viktig bidrag til fornybar produksjon av energi i UK. Miljøvurderingen er felles for begge prosjektene.

Dogger Bank A: Område er 515km² og 131km fra land ved nærmeste punkt

Dogger Bank B: Område er 599km² og 131km fra land ved nærmeste punkt

GIEK deltar i finansieringen på bakgrunn av norske leveranser til prosjektet.

Det er få miljøsensitive områder og ingen “critical habitats” som blir berørt. Dokumentasjons- og informasjonskrav i UK for denne type prosjekt er omfattende med bl.a. en “Nationally Significant Infrastructure Project (NSIP)” prosess som inkluderer baseline miljø studier, input fra NGOs, tiltaks og oppfølgingsplaner, rapportering, social impact, kvalitetssystemer, krav til sikkerhet, og til slutt avvikling (decomissioning). Strømkablingen på land er ca. 30 km lang og gravet ned.

Prosjektet er stort, men påvirkning på miljø og samfunnet er begrenset og reversibelt.

I henhold til OECDs Common Approaches on Environmental and Social Due Diligence er dette prosjektet kategorisert som kategori B.

Environmental Impact Assessment og andre dokumenter er tilgjengeliggjort:

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/projects/yorkshire-and-the-humber/dogger-bank-creyke-beck/;  og https://doggerbank.com/

Publisert 20 november 2019

Kategori : A

GIEK vil delta i finansieringen av Changfang Xidao havvindkraftprosjekt 11- 25 km utenfor vestkysten av Taiwan. Prosjektet vil bidra med en kapasitet på ca 600 MW og vil representere et viktig bidrag til fornybar produksjon av energi i Taiwan.

GIEK deltar i finansieringen på bakgrunn av norske leveranser til prosjektet. «Copenhagen Infrastructure Partner Fond» står som utvikler av prosjektet.

I henhold til OECDs Common Approaches on Environmental and Social Due Diligence er dette prosjektet kategorisert som kategori A.

Environmental and Social Impact Assessment (EISA) er etablert og tilgjengeliggjort:

https://eiadoc.epa.gov.tw/EIAWEB/10.aspx?hcode=1060631A&srctype=0

https://eiadoc.epa.gov.tw/EIAWEB/10.aspx?hcode=1060581A&srctype=0

GIEK gjennomfører for tiden sammen med andre lands eksportkreditt institusjoner en vurdering av prosjektet mot relevante lover og forskrifter samt evaluering av prosjektet mot OECD Common Approaches på miljø – og sosial due diligence.based upon Norwegian deliveries to the project. «Copenhagen Infrastructure Partners» står som utvikler av prosjektet.

 

Prosjekter med utstedt garanti

1. NACAOME II Agua Fria solkraftprosjekt, Honduras (A)

2. 25 MW gasskraftverk, Myanmar (B)

3. Belwind II, offshore vindpark Belgia (A)

4. Abul Khair Group - kraftverk basert på gass, Bangladesh (B)

5. LignoTech Florida (category B):

 

GIEK har en omfattende due diligence-prosedyre. Alle transaksjoner blir klassifisert basert på informasjon innhentet i risikovurderingen. Risikoen deles inn i tre nivåer: A, B og C, der A er høyeste grad av risiko eller negative effekt. Miljømessige og sosiale konsekvensutredninger må offentliggjøres i prosjekter som klassifiseres A (ESIA - Environmental and Social Impact Assessment) i henhold til IFCs standarder.  GIEK vil også foreta en befaring, og tilknyttede anlegg vil også bli evaluert.

For B-klassifiserte prosjekter krever GIEK tilstrekkelig dokumentasjon på hvordan miljømessig og sosial påvirkning indentifiseres og håndteres. For C-klassifiserte prosjekter kreves det kun identifikasjon av risikoen. Alle prosjekter skal uavhengig av klassifisering følge nasjonale lover og relevante internasjonale konvensjoner som landene er forpliktet til.

GIEK encourages stakeholder to provide feedback or concerns related to projects currently under review, or projects for which guarantees have been issued. This can include, for example, concerns pertaining to issues such as;  

 • Human rights
 • Labour or health and safety
 • Environment
 • Corruption or bribery
 • Breaches of local laws
 • Other matters that may have negative reputational risks

How to provide feeback?

Send your feedback and comments to: stakeholder.feedback@giek.no

GIEK klassifiserer alle transaksjoner uavhengig av type prosjekt og hvor de skal gjennomføres iht. retningslinjene. Dette inkluder også skip og mobile offshore enheter. I de mest risikable transaksjonene skal det i utgangspunktet kreves en Environmental and Social Impact Assessment (ESIA). Av naturlige årsaker kan dette være vanskelig gjennomførbart for skip og mobile offshore enheter så fremt de ikke skal på en lang kontrakt til en fast lokalisering. Enhetens tekniske kvaliteter og eier/operatørs ledelses og sikkerhetssystemer vil derfor tillegges stor vekt.

Vi vurderer risiko knyttet til både konstruksjons og driftsfasen. Når det gjelder forhold ved bygging på utenlandske verft, vurderer vi systemer og praksis på verftet knyttet til internasjonale standarder. Dette inkluderer blant annet tvangsarbeid, barnearbeid, bruk av utenlandsk arbeidskraft (fremmedarbeidere), oversikt over forhold for innleide underleverandører, retten til å organisere seg og løfte kritikkverdige forhold, implementering av nasjonale arbeidsmiljølover og generelle HMS-forhold.

Hvis det blir oppdaget alvorlige brudd på internasjonale eller nasjonale lover/regler, eller tvangsarbeid, barnearbeid, alvorlig brudd på HMS e.l. så må forbedringstiltak gjennomføres umiddelbart. Hvis tiltak ikke blir implementert kan finansering bli forsinket eller søknaden avslått. Andre forbedringsområder må håndteres over lengere tid. GIEK ønsker å bidra til forbedringer over tid. Det forventes at utenlandske verft har en god dialog med kunden samt GIEK og at det foreligger en tilfredsstillende tiltaksplan som følges opp av kunden og ettersees av GIEK.

Korrupsjon undergraver lovlig forretningsaktivitet, fører til konkurransevridning, ødelegger omdømme og utsetter selskaper og enkeltpersoner for risiko. Som en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, ser GIEK på arbeidet med anti-korrupsjon som en del av det overordnede samfunnsansvaret.

 

Krav til våre kunder

 1. GIEK skal så tidlig som mulig i prosessen informere om de sivil- og strafferettslige konsekvensene av korrupsjon, herunder straffeloven §§ 387-389, jf.§15. GIEK vil ved behov opplyse eksportører og eventuelt søkere om betydningen av å utvikle, implementere og dokumentere prosedyrer og systemer som motvirker korrupsjon.
 2. GIEK krever at eksportører og eventuelt andre søkere, erklærer at hverken de selv, eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen, har vært involvert i eller vil involvere seg i korrupsjon, i transaksjonen. Garanti utstedes ikke uten at eksportøren, og eventuelt annen søker, har avgitt slik erklæring.
 3. Eksportør, og eventuelt annen, søker skal opplyse om det er andre personer eller firmaer som opptrer på deres vegne i transaksjonen. Det må opplyses hva som er deres rolle og hvordan godtgjørelsen beregnes og betales.
 4. GIEK krever at eksportør, og eventuelt annen søker, bekrefter at hverken de eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen er på Verdensbankens- eller de regionale utviklingsbankers lister over bedrifter som er utestengt på grunn av korrupsjon eller annen kriminalitet.
 5. GIEK krever informasjon om hvorvidt eksportør, og eventuelt annen søker, eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen:
  1. er satt under tiltale for korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, eller
  2. de siste fem årene har blitt dømt for korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet i en nasjonal domstol, eller
  3. de siste fem årene er blitt ilagt nasjonale administrative tiltak på grunn av korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet

GIEK mottar et bredt spekter av søknader for fastlandsnæringsprosjekter. Risikobildet kan variere mye mellom prosjektene, også for samme type produkt i forskjellige land og for lignende prosjekter i samme land.

Søkeren har primær ansvar for å ha tilgjengelig informasjon om miljømessige og sosiale risikoer og virkninger knyttet til prosjektet og dets anlegg, samt risikoer i verdikjeder. GIEK vil gi veiledning om hvilken type informasjon som er relevant og kan, med godkjennelse fra søkeren, ta direkte kommunikasjon med tekniske eksperter fra motparten for å lette prosessen. Mengden informasjon som kreves vil variere avhengig av type eksport, prosjekt og land som er involvert.

Søkeren må ha følgende informasjon tilgjengelig:

 • En menneskerettighetsrisikovurdering av potensielle risikoer knyttet til transaksjonen/prosjektet

 • Informasjon om kvalitetsstyringssystemer og sertifisering, samt nasjonale tillatelser og godkjenninger av prosjektet/anlegget der det er relevant

 • Arbeids- og innkjøpsretningslinjer (inkludert rettlingslinjer relatert til underleverandører der det er relevant)

 • Helse- og sikkerhetsretningslinjer og –systemer (inkludert OHSAS 18001-sertifisering)

 • Rettlingslinjer og prosedyrer for interessentdialog og klageadgang. Informasjon om verdikjeden og underleverandører

 • Informasjon vedrørende eventuelle tilknyttede anlegg (f.eks. veier, rørledninger, overføringslinjer osv. som må bygges som følge av prosjektet).

Er eksporten til et eksisterende anlegg? Vi må da vite følgende:

 • Vil eksporten medføre store endringer i ressursbruk, produksjon, økt utslipp til luft/vann/jord, eller medføre reduksjon i antall ansatte?

 • Er anleggets beliggenhet lokalisert i eller i nærheten av sårbare landområder? (Dvs. nasjonalparker, RAMSAR, kystområder)

 • Påvirker arbeidet miljøet? (Dvs. gruvedrift, skogbruk osv.)

 • Helse og sikkerhets historikk og om det har vært protester og/eller tvister.

Er eksporten en liten levering til et større prosjekt?

 • GIEK trenger all tilgjengelig informasjon vedrørende miljømessige og sosiale faktorer knyttet til prosjektet. Vi forventer også at søker forsøker å anskaffe kontaktinformasjon til motparter som GIEK kan kommunisere direkte med.

 • Dersom eksportøren ikke har klart å anskaffe påkrevd informasjon, vil GIEK evaluere transaksjonen basert på den informasjonen som er tilgjengelig og egen due dilligens. Dersom risikoen således vurderes for stor og dialog med motparter for å redusere risikoen ikke er mulig, vil søknaden få avslag.

Er dette et Greenfield-prosjekt?

 • Det kreves en Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) og Environmental and Social Action Plan (ESAP) (Action Plan) for kategori A prosjekter og tilsvarende informasjon for kategori B prosjekter. Rapportene kan kreve tilleggsinformasjon eller studier med mindre de oppfyller internasjonale standarder (IFC Performance Standards). Kontakt GIEK så tidlig som mulig for rådgivning vedrørende omfanget av ESIA og ekspertisen som eventuelle konsulenter bør ha.

 • Søkeren må demonstrere at prosjektet har styringssystemer i samsvar med IFC Performance Standards, og at har alle relevante nasjonale tillatelser og godkjenninger.

 • En ESMP (Environmental and Social Management Plan) er nødvendig i alle A-prosjekter og enkelte B-prosjekter, avhengig av innvirkningens art og omfang. Rapportering til GIEK basert på ESMP kan påkreves.

 • Det er ikke alltid mulig for prosjektfordeltakerne å oppfylle alle kravene før en garanti er gitt. I de tilfeller hvor det gjenstår punkter som ikke kan løses før utstedelse, vil garantien bli gitt under visse vilkår i lånedokumentasjonen. Brudd på vilkårene kan føre til forsinkelse i utbetalingen eller i tilfeller der man ikke finner en løsning, en misligholdssituasjon.

 • GIEK forbeholder seg retten til å vurdere prosjekter der rapportering til GIEK er påkrevd gjennom:

  • evaluering utført av en uavhengig tredjepart

  • evaluering av en godkjent tredjepartskonsulent

  • GIEKs egne vurderinger i form av inspeksjon på stedet og/eller via innleid eksperter.

 • ESIA og informasjon om A- og B-prosjekter må publiseres på GIEKs nettside. ESIA for kategori A-prosjekter bør publiseres minst 30 dager før en godkjennelse av utstedelse av en garanti.

GIEK bidrar til å realisere gode prosjekt i fattige land ved å vurdere prosjektets utviklingsfremmende effekt, og påse at det ikke er i konflikt med norsk bistandspolitikk.

GIEK's normale kredittvurderingsprosess sikrer at saker som får tilbud om garanti har blitt vurdert til å være godt fundert når det gjelder leveransedyktighet, inntjening og evne til å bære gjeld. Når det gjelder salg til fattige land, der staten kan tenkes å ha mindre administrativ kapasitet, vil GIEK være spesielt vaktsom og påse at transaksjonen er utviklingsmessig forsvarlig.

OECD har utarbeidet retningslinjer til bruk ved vurdering av nye kreditter til land med begrenset kapasitet til å ta opp nye lån. Dette går kort sagt ut på at GIEK kun vil gi garanti dersom prosjektet er innenfor mottakerlandets økonomiske og sosiale strategi. GIEK vil også forsikre seg om at prosjektet ikke er i konflikt med landets forpliktelser til IMF og Verdensbanken. Slike begrensninger gjelder omlag 60 land og omfatter bare transaksjoner med offentlige kjøpere, statseide selskap og transaksjoner der statlig motgaranti foreligger.

GIEK følger OECD-prinsippene om ansvarlig långiving ("sustainable lending"). Regelverket inneholder blant annet krav om at eksportlån til enkelte land skal inneholde et gaveelement (minimum grant element for external financing). Noen land som har krav til gaveelement kan likevel ta opp kommersielle lån, men kun innenfor bestemte grenser. Siden Norge ikke tilbyr eksportlån med gaveelement, såkalt bundet bistand, kan GIEK kun tilby garantier dersom IMF-avtalene åpner for begrensede kommersielle lån.

Listen over land som omfattes av "sustainable lending"-reglene finner du her.