GIEKs formål er å fremme eksport og investeringer

Nye garantier fra GIEK utløste eksportkontrakter for 21,5 milliarder kroner i 2017, og bidro til å sysselsette 9 600 medarbeidere i eksportbedriftene og deres underleverandører [1]. GIEKs samlede resultat for alle garantiordningene etter tapsavsetninger og nedskrivninger endte i 2017 på 341 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 527 millioner kroner i 2016.

GIEKs formål er å fremme norsk eksport og investeringer  i utlandet. Det er en målsetning at den enkelte garantiordning over tid går i balanse. I dette ligger at GIEK skal ivareta sin rolle som kreditor på en god og forsvarlig måte, og samtidig bidra til ny eksport og investeringer.

Styrets vurdering er at GIEKs samlede resultater og ressursbruk i 2017 oppfyller formålet, og at oppnåelsen av mål og prioriteringer, grundig omtalt i årsrapportens del tre, er god. Det er en nedgang i utstedelse av nytt garantivolum i 2017 sammenlignet med de to foregående årene, men dette må ses i sammenheng med en omfattende og nødvendig restrukturering, konsolidering og  omstilling i næringer som tradisjonelt har stått for en stor del av kapitalvareeksporten. Nye garantier utenfor olje- og gassektoren utgjorde 73 prosent av volumet og 94 prosent av antallet i  2017.

Svake markeder og behov for omstilling har utfordret gjeldsbetjeningsevnen til mange av GIEKs garantidebitorer, og krevd stor ressursinnsats fra GIEKs administrasjon i 2017. Dette har også hatt stort fokus i styret. Det er styrets oppfatning at kvaliteten i kredittarbeidet, porteføljeovervåkningen og det tapsforebyggende arbeidet i GIEK er godt. Det foretas en grundig gjennomgang av tapsavsetningene hvert halvår basert på fremtidig gjeldsbetjeningsevne hos våre garantidebitorer. Vår vurdering er at avsetningen er tilstrekkelig til å dekke fremtidige tap.

Nye bransjer, nye kunder

Styret konstaterer med tilfredshet at andelen søknader, tilbud og utstedte garantier utenom olje og gass økte gjennom 2017.  Dette er et speilbilde av aktivitetsfallet i denne sektoren i kjølvannet av oljeprisfallet som startet sommeren 2014. GIEKs tradisjonelle kunder og store deler av eksportindustrien for øvrig må omstille seg, og GIEK har i den forbindelse jobbet målrettet for å øke kunnskapen i næringslivet om aktuelle garantiløsninger som kan bidra til denne omstillingen. Resultatet er nye søknader og garantier i både maritim- og fastlandssektoren, som for eksempel cruise, solkraft og forsvar, samt i segmentet små og mellomstore bedrifter (SMB).

GIEK har bidratt til omstilling for GIEKs tradisjonelle kunder, men også til eksport og investeringer i deler av landet der GIEK tradisjonelt har utstedt få garantier. GIEK utstedte i 2017 sine første kraftgarantier, hvilket viser at produktet er relevant for kraftintensive virksomheter som ønsker langsiktige og forutsigbare kraftavtaler.

Konsentrasjonsrisiko knyttet til olje og gass sektoren er redusert. Denne sektoren utgjør nå 79 prosent av løpende garantiansvar (86 prosent i 2016).

GIEKs garantiportefølje ble utvidet med to nye produkter i 2017. Produksjonslånsgarantien (formelt vedtatt av styret i desember 2016) sikrer finansiering av produksjonskostnader knyttet til en spesifikk eksportkontrakt. Internasjonaliseringsgarantien på sin side sikrer finansiering av investeringer som leder til eksport. Sistnevnte ble lansert sommeren 2017, og første garanti ble utstedt i desember samme år. Styret har store forventninger til internasjonaliseringsgarantien.

Det ble i 2017 også besluttet å utvide GIEKs ordninger med en skipsgarantiordning for kjøp av skip fra verft i Norge til bruk i Norge. Dette er en treårig prøveordning som gjelder fra og med 1.1.2018. Vi forventer at GIEK fremover vil spille en mer aktiv rolle i finansieringen av norske selskaper i Norge, uansett næring og delvis uavhengig av eksport. Dette bredere mandatet krever et tettere samarbeid med bankene, og god koordinering med de øvrige statlige virkemidlene for næringsutvikling og eksportfremme.

Styret har utvidet dialogen med styrene i det øvrige offentlige virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, Eksportkreditt Norge og GIEK Kredittforsikring). Det ble bl.a. arrangert et felles styreseminar i 2017 der den samlede virkemiddelbruken ble gjennomgått. Videre har Eksportkreditt Norge og GIEK laget felles søknadsskjema og blitt enige om en arbeidsdeling for vurdering av land- risiko og antikorrupsjon. Målet er effektivisering og forenkling for bedriftene og bankene.

Styret har hatt særlig fokus på bærekraft og antikorrupsjon. Dette er en integrert del av GIEKs kredittvurdering. Styret vil fremheve GIEKs systematiske arbeid sammen med bedriftene for å heve kvaliteten på disse vurderingene. Det vises til nærmere omtale I styrets kommentarer til fondsregnskapet.

Resultater, ressursbruk og risiko

Ved utgangen av 2017 var utestående garantiansvar på 91,1 milliarder kroner fordelt på 438 løpende garantier. Det ble gitt 160 tilbud om nye garantier for 15,9 milliarder kroner, mens det ble utstedt 158 garantier for 11,8  milliarder kroner.

Garantiinntekter (garantipremier og gebyrinntekter) beløp seg i 2017 til 1,5 milliarder kroner. Netto renteinntekter i 2017 var på 124 millioner kroner. Til tross for omstilling og restrukturering i porteføljen, har GIEKs inntekter vist seg  å være relativt stabile og på et akseptabelt nivå.

GIEKs administrasjonskostnader i 2017 var  på 165,5 millioner kroner, mot 173,9 millioner kroner i    2016. I 2017-tallet inngår finansskatt på 4,5 millioner kroner. Finansskatten ble innført i 2017, og beregnes for GIEKs del som fem prosent av  lønnsgrunnlaget.

Organisasjonen har også i 2017 brukt mye tid på porteføljeovervåkning, oppfølging av misligholdte engasjementer, restruktureringer og tapsgjenvinning hovedsakelig i offshoreporteføljen. Dette har vært både nødvendig og riktig for å sikre statens samlede verdier og begrense endelige tap ved utbetaling under garantien. Samtidig er det lagt vekt på å være løsningsorientert og bevisst på at enkelte låntakere er i en vanskelig situasjon. GIEK fikk i 2017 fullmakt til å organisere midlertidig eierskap i et holdingselskap som GIEK forvalter på vegne av staten.

Sammensetningen av avsetningene og nedskrivningene har endret seg fra 2016 til 2017 ved at andelen individuelle avsetninger på løpende garantiportefølje har økt, mens nedskrivning på fordringer har falt. Styret vil fremover arbeide aktivt for å forebygge tap, herunder også  redusere konsentrasjonsrisikoen knyttet til enkeltselskaper og -næringer.

Resultatet for garantiordningene viser et overskudd i 2017 på 341 millioner kroner (underskudd på 527 millioner kroner i 2016, omarbeidet tall*). Det er fortsatt store utbetalinger under eksisterende garantiansvar i 2017, men det har også vært gjenvinning på fordringer fra tidligere utbetalinger. Dette, sammen med et stabilt inntektsnivå, har bidratt til at kontantbeholdningen er omtrent uendret ved utgangen av 2017 sammenlignet med tilsvarende tidspunkt i 2016. Styret har tett oppfølging av GIEKs likviditet, og vurderer denne som god.

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til fremtidige tap. Likevel mener styret, basert på godt kreditthåndverk, god porteføljeovervåkning og profesjonell oppfølging av problemengasjementer, at tapsavsetningene og nedskrivningene per 31.12.2017 dekker fremtidige forventede tap. Dette bekreftes også gjennom de realiseringer av overtatte aktiva som er foretatt i 2017. Realisert markedspris har bekreftet den vurderte panteverdien for de aktuelle transaksjonene.

Det er fortsatt styrets vurdering at internkontrollen er tilfredsstillende, og at garantiordningene vil gå i balanse over tid. Sistnevnte innebærer at GIEK over tid skal klare seg uten tilskudd fra staten. Slik styret ser det, er det fortsatt betydelig ubalanse mellom tilbud og etterspørsel for alle fartøystyper innen oljeleting og utvinning.

Den siste tids oppgang i oljeprisen gir grunnlag for noe mer optimisme i offshoremarkedet, men det er vanskelig å fastslå når markedsbalansen vil kunne gjenopprettes. Mer om vurderingen av framtidsutsikter i styrets kommentarer  til fondsregnskapet.

GIEK skal bety mer for flere

Selv om utstedte garantier sank i samlet omfang i 2017, sammenlignet med 2016, har GIEKs garantier i betydelig grad fremmet eksport og sysselsetting i eksportindustrien, inklusive underleverandører.

En hovedutfordring for GIEK er å sikre statens verdier og samtidig arbeide for økt tilvekst av garantier fra nye næringer og kunder, ikke minst små og mellomstore bedrifter (SMB). Nye garantiløsninger, et intensivert markedsarbeid og et enda tettere samarbeid  med

Innovasjon Norge, GIEK Kredittforsikring og Eksportkreditt Norge er viktig for å nå nye bedrifter i flere bransjer og i større deler av landet. Det er viktig at bedriftene opplever møtet med virkemiddelapparatet som samkjørt og effektivt, uansett hvilken av organisasjonene de tar kontakt med.

Styret vil fremover ha særlig oppmerksomhet rundt GIEKs økte satsing på SMB, det være seg underleverandører til våre tradisjonelle kunder eller nye bedrifter og næringsklynger. Her er mulighetene mange.

I to rapporter, en bestilt av GIEK selv og en bestilt av vårt eierdepartement, scorer GIEK høyt på brukertilfredshet og kompetanse. Tilliten til GIEK er høy, og med nye garantiløsninger i verktøykassen ligger alt til rette for stor aktivitet i 2018.

Styret vil rette en stor takk til GIEKs medarbeidere som gjør en viktig jobb for å fremme eksport, verdiskaping og sysselsetting i Norge. Styret er opptatt av at GIEKs samlede kompetanse er tilpasset de utfordringer og muligheter organisasjonen står overfor, og er tilfreds med at administrasjonen arbeider med en kompetansemodell der behovsanalyse og kompetansekartlegging er hovedelementer.

Styret har hatt et arbeidsintensivt år, og blant annet kombinert styremøte med kundebesøk I Ulsteinvik. Det har vært avholdt til sammen 21 styremøter.

Les mer om GIEKs styre

* Endret regnskapsprinsipp som følge av overgang til den statlige regnskapsstandarden (SRS).
[1]  Menon  Economics, Menon-publikasjon nr.  18/2018.