Administrerende direktørs forord

GIEKs visjon er «Fra hele Norge til hele verden». I dette ligger en ambisjon om å være en viktig støttespiller for eksportbedrifter i alle bransjer, av alle størrelser og i alle deler av landet. I 2017 levde vi virkelig opp til visjonen, og med flere nye garantiløsninger i verktøykassen har jeg stor tro på at GIEK vil bidra enda sterkere til å fremme eksport og verdiskaping i norsk næringsliv

Foto: Adm. dir. Wenche Nistad og Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på besøk hos Yara i Porgrunn.

Det var gledelig å se stadig flere bedrifter, næringer og landsdeler benytte GIEKs garantier i 2017 for å komme inn i nye markeder, trygge arbeidsplasser og skape nye. Et godt eksempel er solenergi: Vi har bidratt til at Scatec Solar har fått i oppdrag å bygge solenergianlegg flere steder i verden. Foruten å ha teknologi i verdensklasse, er selskapet innovativt også når det gjelder å finne finansieringsløsninger tilpasset lokale forhold. På fornybar- området må vi også nevne at vi i 2017 utstedte våre første kraftgarantier, etter at ordningen ble innført så langt tilbake som i 2009. Garantiene gir aluminiumsprodusenten Alcoa Norway i Mosjøen tilgang til fornybar kraft fra vindkraftverkene som nå skal bygges på Kvaløya vest for Tromsø.

Verftene ble hardt rammet av offshorenedturen, men har på imponerende vis landet store kontrakter på bygging av nye, spesialiserte passasjerskip. GIEK hjelper til med å sikre byggelån og langsiktig finansiering. I den forbindelse må vi også nevne den nye skipsgarantiordningen som ble innført fra 2018. GIEK har lang erfaring med finansiering av ulike skip som eksporteres fra verft i Norge eller brukes internasjonalt, men GIEK kan nå også gi garantier ved finansiering av skip og fartøy som skal brukes innenriks i Norge.

Internasjonaliseringsgarantien er særlig viktig i en tid da bankene generelt reduserer sine utlån til kapitalintensive næringer.

Små og mellomstore bedrifter (SMB) i bransjer som IT og helseteknologi har fått eksportkontrakter ved hjelp av våre garantier. Ekstra gledelig i SMB-sammenheng var det at vi i desember 2017 utstedte den første internasjonaliserings- garantien etter at den ble lansert av næringsministeren tidligere på året. Garantien gir nyetablerte Norwegian Fish Company (NFC) økt bankfinansiering slik at den kan investere i moderne produksjonsutstyr og skape nye arbeidsplasser i et nedlagt fiskeanlegg i Mehamn i Finnmark. Internasjonaliseringsgarantien er særlig viktig i en tid da bankene generelt reduserer sine utlån til kapitalintensive næringer. Med den nye garantien kan vi avlaste bankenes risiko slik at de kan tilby finansiering   av investeringer som fører til eksport, det være seg til nystartede virksomheter som NFC, etablerte industri- konsern som vil modernisere eller eksportvirksomheter som er i en omstilling.

Olje og gass er fortsatt dominerende i GIEKs garanti- portefølje, men målt som andel av utestående ansvar har eksponering falt fra 86 til 79 prosent i løpet av 2017.

Vi spiller fortsatt en aktiv rolle i refinansieringer og restruktureringer i denne bransjen, både for å minimere statens tap og sikre langsiktige, bærekraftige løsninger for industrien. I noen tilfeller har vi også konvertert fordringer og opptjente premier og renter til aksjer. Det taps- reduserende arbeidet er tid- og ressurskrevende, men har gitt oss verdifull erfaring og kunnskap. Det har også gitt oss trygghet for at kredittarbeidet generelt er robust, porteføljeovervåkningen tett og det tapsforebyggende arbeidet godt. Denne kompetansen tar vi med oss når vi nå beveger oss inn i nye bransjer og treffer nye, spennende bedrifter.

Det ligger implisitt i visjonen «Fra hele Norge til hele verden» at både landet vårt og markedene ute er i stadig endring. Derfor må også vi i GIEK være endringsvillige, lære oss nye bransjer og bedrifter og vise hele næringslivet alle verktøyene vi nå har i vår verktøykasse – for de er mange og kan treffe bredt. SMB-markedet har særlig høy prioritet i året som kommer: Vi skal styrke samarbeidet med klynger og næringsforeninger, og gjøre det lettere for næringslivet å navigere mellom GIEK og statens øvrige virkemidler. I dette ligger å gjøre søknadsprosessen enklere og mer effektiv. Et godt samarbeid med bankene er viktig: Med GIEK på laget øker bankenes utlåns- og risikokapasitet.

I den politiske plattformen den nye regjeringen la frem i midten av januar 2018 vies en «fremtidsrettet nærings- politikk» stor plass; den skal legge til rette for verdiskaping og vekst i privat sektor, lønnsomme arbeidsplasser og omstilling av norsk næringsliv. I dette perspektivet har GIEK en viktig rolle å spille, sammen med det øvrige offentlige virkemiddelapparatet. Dette bærer bud om at fortsettelsen blir spennende og interessant for meg og mine mange dyktige kolleger.

 

 

 

 

 

Oslo, 8. mars 2018

 

Wenche Nistad
Administrerende direktør