Eksportgarantier

En oversikt over ulike eksportgarantier GIEK kan stille finner du her. I tillegg til eksportgarantier kan GIEK også gi: Byggelånsgarantier som gjelder ved bygging av skip, og kraftgarantier som gjelder langsiktige innkjøp av elektrisk kraft for norske industribedrifter. 

Garantere for den utenlandske kjøperens lån (Långivergaranti)

GIEK stiller garanti når en utenlandsk kjøper trenger lån for å betale for norske varer og tjenester. Kjøper i utlandet ber sin bankforbindelse, Eksportkreditt Norge, eller et finansforetak om lån for å investere i norske varer og tjenester. Långiveren sier ja, men krever garantier. Den norske eksportøren, kjøperen i utlandet eller kjøperens långiver, kontakter da GIEK og ber om at GIEK stiller garantier slik at kontrakten mellom eksportør og kjøper kan inngås. Dette er den mest brukte garantien hos GIEK.

Fakta:

 • Inntil 85 prosent av salgskontraktens verdi kan være lånefinansiert. Av dette kan GIEK garantere for inntil 90 prosent.
 • Garantien stilles for 2 - 10 år. For skip er maksimal tid 12 år, og for fornybar energi-prosjekter 18 år.
 • Inngår den norske leveransen som del av en større leveranse, er det et krav at minst 30 prosent av den norske kontrakten har norske varer, tjenester eller verdiskapning.

Gå til «Slik gjør vi det» for å finne ut hvordan du søker og hva GIEK trenger for å behandle din søknad om Långivergaranti, eller ring en av våre rådgivere. Gå til skjemabanken for å finne søknadsskjema og vilkår for långivergaranti.

Garantere for at norsk eksportør får betalt (Leverandørkreditt garanti)

Når eksportør i Norge gir den utenlandske kjøperen kreditt, kan GIEK stille garantier slik at eksportøren er sikret betaling til avtalt tid. Garantien gjelder dersom kjøperen går konkurs eller andre forhold inntreffer som gjør at kjøperen får betalingsproblemer.

Fakta:

 • Garantien kan gjelde utenlandsk kjøpers manglende evne eller vilje til å betale. GIEK garanterer for inntil 90 prosent av kreditten.
 • Garantien kan gjelde endring av lover eller hendelser i kjøpers hjemland som gjør det umulig å gjennomføre betalingen (politisk risiko). GIEK kan da garantere for inntil 100 prosent av kreditten.
 • Gå til «Slik gjør vi det» for å finne ut hvordan du søker og hva GIEK trenger for å behandle din søknad om Leverandørkreditt garanti, eller ring en av våre rådgivere. Gå til skjemabanken for å finne søknadsskjema og vilkår for Leverandørkreditt garanti.

Garantere for at kjøper oppfyller sin del av kontrakten (Kontraktsgaranti)

Når eksportør krever at kjøper i utlandet garanterer for at varene vil bli mottatt og betalt som avtalt, kan GIEK stille garanti på vegne av kjøperen. Slik garanti kan være aktuell når det tar tid å produsere eller utforme leveransen, og eksportøren derfor ber om garanti.

Fakta:

 • Garantien kan gjelde utenlandsk kjøpers manglende evne eller vilje til å betale (kommersiell risiko). GIEK garanterer for inntil 90 prosent av leverandørens egne kostnader.Garantien kan gjelde endring av lover eller hendelser i kjøpers hjemland som gjør det umulig å gjennomføre betalingen (politisk risiko). GIEK kan garantere for inntil 100 prosent av leverandørens egne kostnader.
 • Garantien dekker direkte og indirekte omkostninger som eksportøren har hatt frem til kontrakten ble brutt.

Gå til «Slik gjør vi det» for å finne ut hvordan du søker og hva GIEK trenger for å behandle din søknad om Kontraktsgaranti, eller ring en av våre rådgivere. Gå til skjemabanken for å finne søknadsskjema og vilkår for Kontraktsgaranti.

Investere i utlandet? (Investeringsgaranti)

GIEK kan stille garanti for en del av din investering i utlandet. Garantien gjelder politisk risiko, det vil si risiko for ekspropriasjon, krigshandlinger, sivil uro, etc. Slike garantier er aktuelle i land som preges av stor politisk uro og liten forutsigbarhet.

Fakta:

 • GIEK garanterer for inntil 95 % av investeringen, som egenkapital, lån, produksjonsutstyr eller andre verdier.
 • Garantien kan strekke seg inntil 20 år.
 • Gjelder kun politisk risiko.

For garantier knyttet til utviklingsland hvor risikoen er særlig høy, gjelder særskilte regler. Gå til «Slik gjør vi det» for å finne ut hvordan du søker og hva GIEK trenger for å behandle din søknad om Investeringsgaranti, eller ring en av våre rådgivere. Gå til skjemabanken for å finne søknadsskjema og vilkår for Investeringsgaranti.

Garantere for kostnader ved anbud gitt til U-land (Anbudsgaranti, Nordfundsamarbeid)

Garantien skal gjøre det litt lettere for norske eksportører å delta i anbudskonkurranser om bistandsfinansierte prosjekt i u-land. Dersom den norske eksportøren ikke oppnår noen del av kontrakten, vil en del av kostnadene ved å utarbeide tilbudet kunne refunderes. Denne ordningen er finansiert av Nordfund og administreres av GIEK.

Fakta:

 • Ordningen gjelder for anbud i land med rett til lån i Verdensbanken
 • Gjelder bistandsfinansierte prosjekt
 • Anbudskostnadene må være på minst NOK 80 000
 • Inntil 50 prosent av kostnadene kan dekkes, begrenset til maksimalt NOK 250 000

Gå til «Slik gjør vi det» for å finne ut hvordan du søker og hva GIEK trenger for å behandle din søknad om Anbudsgaranti, eller ring en av våre rådgivere. Gå til skjemabanken for å finne retningslinjer og søknadsskjema for Anbudsgaranti.

Garantere for at selger oppfyller sin del av kontrakten (Bondgaranti)

Eksempler: Anbudsgaranti, forskuddsgaranti, eller fullførelsesgaranti

Utenlandsk kjøper krever enkelte ganger en eller flere garantier av den norske eksportøren, i tråd med kontrakten som er inngått. Det kan være garantier for at leveringen faktisk skjer som avtalt, at den mottatte forskuddsbetalingen brukes slik den skal, eller at for eksempel et kraftverk fungerer som forutsatt når det er levert. Den norske eksportøren vil kontakte sin bank for å få hjelp til å stille slike garantier.  GIEK kan i sin tur stille garanti overfor banken for en del av beløpet (kontragaranti).

Fakta:

 • GIEK garanterer overfor en bank eller finansinstitusjon.
 • Garantien dekker normalt inntil 50 % av bankens/finansinstitusjonens risiko.

Banker og andre som ønsker å søke om bondgaranti finner skjema i Skjemabanken.

Garantere for at betalingsoverføringen mellom banker skjer som avtalt (Remburs)

Det finnes mange banker i verden, også noen du aldri har hørt om. GIEK vurderer flere bankers pålitelighet, for å kunne stille garantier i forbindelse med betalingsoverføringer. GIEK kan stille garantier for at kjøpers bank faktisk overfører betaling for varer og tjenester til eksportørens bank. Banken henvender seg til GIEK, og GIEK kan stille garanti overfor banken for en del av beløpet (kontragaranti).

Fakta:

 • GIEK garanterer for en banks risiko overfor en annen bank ved eksport
 • GIEK garanterer for at kjøpers bank overfører betalingen til selgers bank som avtalt
 • Garantien kan dekke inntil 50 % av bankens risiko

Banker som ønsker å søke om remburs, finner skjema i Skjemabanken.

Del
Garantiinstituttet for eksportkreditt ©
Til toppen